泰山学院校区 人数:论 语(上)

来源:百度文库 编辑:爱问知道 时间:2020/01/20 13:36:04

 

xué  ér   dì  yī

学 而 第 一

wéi zhèng dì  èr

为 政 第 二

bā   yì   dì  sān

八 佾 第 三

lǐ   rén   dì   sì

里 仁 第 四

gōng  yě cháng  dì   wǔ

公 冶 长 第 五

yōng yě   dì   liù

雍 也 第 六

shù   ér   dì   qī

述 而 第 七

tài  bó   dì   bā

泰 伯 第 八

zǐ   hǎn  dì  jiǔ

子 罕 第 九

xiāng dǎng  dì  shí

乡 党 第 十

xiān jìn  dì   shí  yī

先 进 第 十 一

yán yuān  dì   shí  èr

颜 渊 第 十 二

zǐ  lù  dì  shí sān

子 路 第 十 三

xiàn  wèn  dì   shí  sì

宪 问 第 十 四

wèi líng gōng  dì   shí  wǔ

卫 灵 公 第 十 五

jì  shì dì  shí liù

季 氏 第 十 六

yáng huò dì  shí  qī

阳 货 第 十 七

wēi  zǐ   dì   shí  bā

微 子 第 十 八

zǐ  zhāng  dì  shí  jiǔ

子 张 第 十 九

yáo  yuē  dì   èr   shí

尧 曰 第 二 十

 


第一章  论语学而篇

 

 

zǐ  yuē    xué  ér   shí  xí   zhī    bù   yì  yuè   hū    yǒu péng  zì  yuǎn fāng

子 曰: 学 而 时 习 之,不 亦 悦 乎。有 朋 自 远 方

lái    bú   yì   lè   hūr   én  bù  zhī  ér  bú  yùn   bú  yì  jūn  zǐ  hū

来,不 亦 乐 乎。人不 知 而 不 愠,不 亦 君 子 乎。

yǒu  zǐ   yuē    qí  wéi  rén   yě  xiào  tì    ér   hào  fàn shàng zhě   xiǎn  yǐ

有 子 曰:其 为 人 也 孝 悌,而 好 犯 上 者,鲜 矣;

bù  hào  fàn  shàng  ér   hào  zuò luàn  zhě    wèi zhī  yǒu   yě    jūn   zǐ  wù   běn   

不 好 犯 上,而好 作 乱 者,未 之 有 也。君 子 务 本,

běn   lì   ér  dào  shēng  xiào tì   yě   zhě    qí  wéi  rén   zhī  běn  yú

本 立 而 道 生;孝悌 也 者,其 为 仁 之 本 欤。

zǐ  yuē   qiǎo yán  lìng  sè    xiǎn  yǐ  rén

子 曰:巧 言 令 色,鲜 矣 仁。

zēng  zǐ  yuē    wú   rì  sān  xǐng  wú  shēn   wèi  rén  móu  ér   bú  zhōng  hū

曾 子 曰:吾 日 三 省 吾 身:为 人 谋 而 不 忠 乎?

 yǔ  péng yǒu  jiāo  ér   bú  xìn   hū   chuán bù   xí   hū

与 朋 友 交 而不 信 乎?传 不 习 乎?

zǐ   yuē    dǎo qiān shèng zhī  guó   jìng shì  ér   xìn   jié  yòng  ér   ài   rén

子 曰:道 千 乘 之 国,敬 事 而 信,节 用 而 爱 人,

shǐ  mín   yǐ  shí

使 民 以 时。

zǐ  yuē     dì   zǐ   rù   zé  xiào   chū  zé   tì   jǐn   ér  xìn   fàn   ài  zhòng

子 曰: 弟 子 入 则 孝,出 则 悌,谨 而 信,泛 爱 众,

ér  qīn   rén   xíng yǒu  yú   lì     zé   yǐ   xué  wén

而 亲 仁;行 有余 力,则 以 学 文。

zǐ  xià  yuē  xián xián  yì   sè   shì  fù    mǔ  néng jié   qí   lì   shì  jūn néng

子 夏 曰:贤 贤 易 色,事 父 母 能 竭 其 力,事 君 能

zhì   qí  shēn   yǔ  péng yǒu  jiāo  yán  ér   yǒu  xìn   suī  yuē  wèi  xué   wú   bì   wèi

致 其 身,与 朋友 交,言 而 有 信。虽 曰 未 学,吾 必 谓

zhī   xué  yǐ

之 学 矣。

zǐ  yuē    jūn  zǐ   bú  zhòng zé   bù   wēi   xué  zé   bú   gù     zhǔ zhōng xìn

子 曰:君 子 不 重 则 不 威,学 则 不 固;主 忠 信,

wú  yǒu   bù   rú  jǐ   zhě   guò   zé   wù   dàn  gǎi

无 友 不 如 己者,过 则 勿 惮 改。

zēng  zǐ   yuē   shèn zhōng  zhuī yuǎn   mín  dé   guī  hòu   yǐ

曾 子 曰:慎 终  追远,民 德 归 厚 矣。

zǐ  qín  wèn  yú   zǐ  gòng  yuē   fū   zǐ   zhì  yú   shì  bāng yě    bì   wén  qí

子 禽 问 于 子 贡 曰:夫 子 至 于 是 邦 也,必 闻 其

zhèng  qiú  zhī  yú     yì   yǔ   zhī  yú     zǐ  gòng yuē    fū   zǐ   wēn   liáng gōng

政;求 之 欤,抑与 之 欤?子 贡 曰:夫 子 温、良、恭、

jiǎn  ràng  yǐ   dé   zhī   fū   zǐ   zhī  qiú  zhī  yě    qí   zhū  yì   hū   rén  zhī  qiú

俭、让 以 得 之;夫子 之 求 之 也,其 诸 异 乎 人 之 求

zhī   yú

之 欤。

zǐ  yuē   fù   zài guān  qí   zhì   fù   mò  guān  qí  xíng  sān  nián  wú  gǎi   yú

子 曰:父 在 观 其 志,父 没 观 其 行;三 年 无 改 于

fù  zhī  dào    kě   wèi  xiào yǐ

父 之 道,可 谓孝 矣。

yǒu  zǐ   yuē   lǐ   zhī  yòng   hé   wéi  guì   xiān wáng zhī  dào    sī   wéi  měi

有 子 曰:礼 之 用,和 为 贵。先 王 之 道,斯 为 美。

xiǎo  dà  yóu   zhī   yǒu  suǒ   bù  xíng   zhī  hé   ér   hé    bù   yǐ   lǐ   jié  zhī

小 大 由 之,有所 不 行。知 和 而 和,不 以 礼 节 之,

yì   bù   kě  xíng  yě

亦 不 可 行 也。

yǒu   zǐ  yuē    xìn  jìn  yú   yì    yán  kě   fù    yě   gōng  jìn  yú   lǐ    yuǎn

有 子 曰:信 近 于 义,言 可 复 也;恭 近 于 礼,远

chǐ   rǔ  yě     yīn  bù   shī  qí   qīn    yì   kě  zōng  yě

耻 辱 也;因 不失 其 亲,亦 可 宗 也。

zǐ   yuē   jūn  zǐ   shí  wú  qiú   bǎo   jū   wú  qiú   ān   mǐn  yú   shì  ér  shèn

子 曰:君 子 食 无 求 饱,居 无 求 安,敏 于 事 而 慎

yú  yán    jiù  yǒu  dào  ér  zhèng yān    kě   wèi  hào  xué  yě   yǐ

于 言,就 有 道而 正 焉,可 谓 好 学 也 已。

        zǐ gòng  yuē   pín   ér   wú  chǎn   fù   ér   wú  jiāo   hé   rú     zǐ   yuē    kě

子 贡 曰:贫 而 无 谄,富 而 无 骄,何 如?子 曰:可

yě    wèi  ruò  pín  ér   lè     fù   ér   hào  lǐ  zhě   yě     zǐ  gòng yuē    shī  yún

也,未 若 贫 而乐,富 而 好 礼 者 也。子 贡 曰:诗 云:

rú   qiē  rú  cuō    rú  zhuó  rú   mó     qí   sī  zhī   wèi  yú     zǐ  yuē    cì   yě

如 切 如 磋,如琢 如 磨,其 斯 之 谓 欤?子 曰:赐 也,

shǐ   kě   yǔ  yán  shī   yǐ   yǐ    gào  zhū  wǎng ér   zhī  lái  zhě

始 可 与 言 诗已 矣;告 诸 往 而 知 来 者。

zǐ  yuē    bù  huàn  rén  zhī  bù   jǐ   zhī   huàn  bù  zhī  rén  yě

子 曰:不 患 人 之 不 己 知,患 不 知 人 也。

 

第二章  论语为政篇

 

zǐ  yuē    wéi zhèng yǐ   dé     pì   rú  běi  chén   jū   qí   suǒ   ér  zhòng xīng

子 曰:为 政 以 德,譬 如 北 辰,居 其 所,而 众 星

gǒng   zhī

拱  之。

zǐ  yuē   shī  sān  bǎi    yì   yán   yǐ   bì  zhī    yuē    sī   wú   xié

子 曰:诗 三 百,一 言 以 蔽 之,曰:思 无 邪。

zǐ  yuē    dǎo  zhī  yǐ  zhèng   qí  zhī   yǐ  xíng   mín  miǎn ér   wú   chǐ

子 曰:道 之 以 政,齐 之 以 刑,民 免 而 无 耻;

dǎo  zhī   yǐ   dé    qí   zhī  yǐ   lǐ    yǒu  chǐ  qiě   gé

道 之 以 德,齐之 以 礼,有 耻 且 格。

zǐ  yuē    wú    shí  yòu   wǔ    ér   zhì  yú  xué    sān  shí  ér   lì     sì  shí

子 曰:吾,十 有 五,而 志 于 学,三 十 而 立,四 十

ér   bú  huò    wǔ   shí  ér   zhī tiān mìng   liù  shí  ér   ěr   shùn   qī  shí  ér  cóng

而 不 惑,五 十而 知 天 命,六 十 而 耳 顺,七 十 而 从

xīn  suǒ   yù    bù   yú   jǔ

心 所 欲,不 踰矩。

mèng  yì   zǐ  wèn  xiào   zǐ   yuē   wú   wéi

孟 懿 子 问 孝,子 曰:无 违。 

fán   chí  yù     zǐ   gào  zhī  yuē   mèng sūn  wèn  xiào  yú  wǒ       wǒ  duì  yuē

樊 迟 御, 子 告 之 曰:孟 孙 问 孝 于 我, 我 对 曰

wú  wéi

无 违。 

fán  chí  yuē    hé  wèi   yě    zǐ   yuē  shēng  shì  zhī  yǐ   lǐ    sǐ    zàng zhī

樊 迟 曰:何 谓 也?子 曰:生,事 之 以 礼;死,葬 之

yǐ   lǐ     jì  zhī   yǐ  lǐ

以 礼,祭 之 以礼。

mèng  wǔ   bó  wèn  xiào   zǐ   yuē    fù   mǔ  wéi   qí   jí  zhī  yōu

孟 武 伯 问 孝,子 曰:父 母 唯 其 疾 之 忧。

zǐ  yóu  wèn  xiào    zǐ  yuē   jīn  zhī  xiào  zhě   shì  wèi  néng yǎng   zhì  yú

子 游 问 孝,子 曰:今 之 孝 者,是 谓 能 养。至 于

quǎn  mǎ    jiē  néng yǒu  yǎng   bú  jìng    hé   yǐ  bié   hū

犬 马,皆 能 有养;不 敬,何 以 别 乎。

zǐ  xià  wèn  xiào   zǐ  yuē    sè   nán   yǒu  shì    dì   zǐ   fú   qí   láo   yǒu

子 夏 问 孝,子 曰:色 难。有 事,弟 子 服 其 劳,有

jiǔ   shí  xiān shēng zhuàn   céng  shì  yǐ   wéi xiào  hū

酒 食,先 生 馔,曾 是 以 为 孝 乎?

zǐ  yuē    wú    yǔ  huí  yán zhōng rì     bù   wéi   rú   yú     tuì  ér  xǐng  qí

子 曰:吾 与 回 言 终 日,不 违,如 愚。退 而 省 其

sī      yì   zú   yǐ   fā      huí  yě   bù   yú

私,亦 足 以 发,回 也 不 愚!

zǐ  yuē    shì  qí   suǒ   yǐ   guān  qí  suǒ  yóu    chá  qí   suǒ  ān     rén yān

子 曰:视 其 所 以,观 其 所 由,察 其 所 安;人 焉

sōu  zāi    rén  yān  sōu  zāi

廋 哉!人 焉 廋哉!

zǐ  yuē   wēn   gù   ér   zhī xīn     kě   yǐ  wéi  shī   yǐ

子 曰:温 故 而 知 新,可 以 为 师 矣。

zǐ  yuē   jūn   zǐ   bú   qì

子 曰:君 子 不 器。

zǐ gòng  wèn  jūn   zǐ    zǐ   yuē  xiān  xíng  qí  yán    ér   hòu cóng  zhī

子 贡 问 君 子,子 曰:先 行 其 言,而 后 从 之。

zǐ  yuē    jūn  zǐ  zhōu  ér   bù   bǐ    xiǎo rén  bǐ   ér   bù   zhōu

子 曰:君 子 周 而 不 比,小 人 比 而 不 周。

zǐ   yuē   xué   ér   bù   sī   zé  wǎng    sī   ér   bù  xué   zé  dài

子 曰:学 而 不 思 则 罔,思 而 不 学 则 殆。

zǐ  yuē   gōng  hū   yì  duān    sī  hài  yě   yǐ

子 曰:攻 乎 异 端,斯 害 也 已。

zǐ  yuē    yóu    huì  rǔ  zhī  zhī  hū     zhī  zhī  wéi  zhī  zhī    bù  zhī  wéi

子 曰:由,诲 汝 知 之 乎。知 之 为 知 之,不 知 为

bù   zhī   shì  zhī  yě

不 知,是 知 也。

zǐ zhāng xué  gān  lù     zǐ   yuē   duō  wén  quē   yí   shèn  yán  qí   yú     zé

子 张 学 干 禄,子 曰:多 闻 阙 疑,慎 言 其 余,则

guǎ   yóu   duō  jiàn què  dài   shèn xíng  qí   yú    zé   guǎ  huǐ    yán  guǎ  yóu   xíng

寡 尤;多 见 阙殆,慎 行 其 余,则 寡 悔。言 寡 尤,行

guǎ   huǐ   lù   zài  qí  zhōng   yǐ

寡 悔,禄 在 其中  矣。

āi  gōng wèn  yuē   hé   wéi zé   mín   fú   kǒng  zǐ   duì  yuē  jǔ   zhí  cuò  zhū

哀 公 问 曰:何 为 则 民 服?孔 子 对 曰:举 直 错 诸

wǎng   zé   mín  fú     jǔ  wǎng cuò  zhū   zhí   zé   mín  bù   fú

枉,则 民 服;举枉 错 诸 直,则 民 不 服。

jì   kāng zǐ   wèn    shǐ mín  jìng zhōng yǐ  quàn    rú  zhī   hé    zǐ   yuē   lín

季 康 子 问:使 民 敬 忠 以 劝,如 之 何?子 曰:临

zhī  yǐ  zhuāng zé  jìng   xiào cí   zé  zhōng   jǔ  shàn  ér  jiáo  bù  néng   zé  quàn

之 以 庄 则 敬,孝慈 则 忠,举 善 而 教 不 能,则 劝。

huò  wèi kǒng   zǐ  yuē    zǐ   xī   bù   wèi zhèng   zǐ  yuē   shū   yún   xiào  hū

或 谓 孔 子 曰:子 奚 不 为 政?子 曰:书 云:孝 乎

wéi  xiào   yǒu  yú  xiōng  dì    shī  yú   yǒu zhèng   shì  yì  wéi  zhèng  xī   qí   wéi

惟 孝,友 于 兄弟。施 于 有 政,是 亦 为 政,奚 其 为

wéi zhèng

为 政?

zǐ  yuē    rén  ér   wú   xìn    bù  zhī   qí  kě   yě     dà  chē   wú   ní

子 曰:人 而 无 信,不 知 其 可 也。大 车 无 輗,

xiǎo chē   wú  yuè    qí   hé   yǐ  xíng  zhī  zāi

小 车 无 軏,其何 以 行 之 哉。

zǐ zhāng wèn    shí  shì  kě   zhī  yě     zǐ  yuē    yīn  yīn  yú   xià  lǐ    suǒ

子 张 问:十 世 可 知 也?子 曰:殷 因 于 夏 礼,所

sǔn   yì    kě   zhī   yě   zhōu  yīn  yú   yīn  lǐ    suǒ  sǔn   yì    kě   zhī  yě     qí

损 益,可 知 也;周因 于 殷 礼,所 损 益,可 知 也。其

huò   jì  zhōu  zhě   suī  bǎi  shì  kě   zhī  yě

或 继 周 者,虽百 世 可 知 也。

zǐ  yuē  fēi  qí   guǐ  ér   jì   zhī  chǎn  yě  jiàn  yì   bù  wéi   wú  yǒng  yě

子 曰:非 其 鬼 而 祭 之,谄 也;见 义 不 为,无 勇 也。

 

第三章  论语八佾篇

 

kǒng  zǐ  wèi   jì   shì  bā   yì   wǔ   yú  tíng  shì   kě   rěn  yě   shú   bù  kě

孔 子 谓,季 氏 八 佾 舞 于 庭,是 可 忍 也,孰 不 可

rěn   yě

忍 也。

sān  jiā  zhě  yǐ  yōng  chè    zǐ   yuē  xiàng wéi   pì  gōng  tiān  zǐ   mù   mù

三 家 者 以 雍 彻。子 曰:相 维 辟 公,天 子 穆 穆。

xī   qǔ    yú  sān  jiā  zhī  táng

奚 取 于 三 家之 堂。

zǐ  yuē   rén  ér   bù   rén   rú   lǐ   hé    rén   ér  bù   rén   rú   yuè   hé

子 曰:人 而 不 仁,如 礼 何?人 而 不 仁,如 乐 何?

lín  fàng wèn  lǐ   zhī  běn    zǐ  yuē    dà   zāi  wèn   lǐ     yǔ   qí  shē   yě

林 放 问 礼 之 本,子 曰:大 哉 问。礼,与 其 奢 也,

nìng jiǎn   sāng   yǔ   qí   yì   yě    nìng  qī

宁 俭;丧,与 其易 也,宁 戚。

zǐ  yuē    yí   dí  zhī  yǒu  jūn    bù   rú   zhū  xià  zhī  wū   yě

子 曰:夷 狄 之 有 君,不 如 诸 夏 之 亡 也。

jì  shì  lǚ   yú   tài  shān   zǐ  wèi  rǎn  yǒu  yuē    rǔ   fú   néng jiù  yú

季 氏 旅 于 泰 山,子 谓 冉 有 曰:汝 弗 能 救 欤?

duì  yuē    bù   néng   zǐ   yuē    wū   hū   céng  wèi  tài shān  bù   rú   lín  fàng hū

对 曰:不 能。子曰:呜 呼!曾 谓 泰 山 不 如 林 放 乎。

zǐ  yuē    jūn  zǐ   wú   suǒ zhēng   bì   yě  shè   hū    yī  ràng  ér  shēng

子 曰:君 子 无 所 争,必 也 射 乎。揖 让 而 升,

xià   ér   yǐn   qí  zhēng yě   jūn   zǐ

下 而 饮,其 争也 君 子。

zǐ  xià  wèn  yuē  qiǎo xiào qiàn  xī  měi   mù  pàn   xī   sù   yǐ  wéi  xuàn  xī

子 夏 问 曰:巧 笑 倩 兮,美 目 盼 兮,素 以 为 绚 兮,

hé   wèi  yě      zǐ  yuē    huì  shì  hòu  sù    yuē   lǐ   hòu   hū    zǐ   yuē    qǐ   yǔ

何 谓 也?子 曰:绘事 后 素。曰:礼 后 乎?子 曰:起 予

zhě  shāng  yě     shǐ  kě   yǔ  yán  shī   yǐ   yǐ

者 商  也,始 可 与 言 诗 已 矣。

zǐ  yuē   xià  lǐ   wú  néng  yán  zhī   qǐ   bù   zú  zhēng yě   yīn  lǐ   wú  néng

子 曰:夏 礼 吾 能 言 之,杞 不 足 征 也;殷 礼 吾 能

yán  zhī   sòng  bù   zú  zhēng yě      wén  xiàn  bù   zú   gù   yě    zú    zé    wú  néng

言 之,宋 不 足征 也。 文 献 不 足 故 也。足,则 吾 能

zhēng  zhī   yǐ

征  之 矣。

zǐ  yuē    dì     zì   jì  guàn  ér  wǎng  zhě   wú   bú   yù  guān  zhī  yǐ

子 曰:禘,自 既 灌 而 往 者,吾 不 欲 观 之 矣。

huò  wèn  dì   zhī  shuō  zǐ   yuē   bù   zhī  yě   zhī   qí  shuō zhě  zhī  yú  tiān

或 问 禘 之 说。子 曰:不 知 也。知 其 说 者 之 于 天

xià   yě    qí   rú   shì  zhū  sī   hū     zhǐ  qí  zhǎng

下 也,其 如 示诸 斯 乎。指 其 掌。

jì  rú   zài  jì  shén  rú  shén  zài   zǐ  yuē   wú   bú   yù   jì   rú   bú   jì

祭 如 在,祭 神 如 神 在。子 曰:吾 不 与 祭,如 不 祭。

wáng  sūn  gǔ   wèn  yuē    yǔ   qí   mèi  yú   ào    nìng mèi   yú  zào    hé   wèi

王 孙 贾 问 曰:与 其 媚 于 奥,宁 媚 于 灶,何 谓

yě      zǐ  yuē    bù   rán   huò  zuì  yú   tiān   wú   suǒ  dǎo  yě

也?子 曰:不 然,获罪 于 天,无 所 祷 也。

zǐ  yuē   zhōu jiàn  yú   èr   dài     yù   yù   hū   wén  zāi    wú  cóng zhōu

子 曰:周 监 于 二 代, 郁 郁 乎 文 哉。吾 从 周。

zǐ  rù   tài  miào  měi  shì  wèn  huò  yuē   shú  wèi  zōu  rén  zhī   zǐ  zhī  lǐ

子 入 太 庙,每 事 问。或 曰:孰 谓 鄹 人 之 子 知 礼

hū     rù   tài  miào   měi  shì  wèn    zǐ  wén  zhī    yuē    shì  lǐ   yě

乎?入 太 庙,每事 问。子 闻 之,曰:是 礼 也。

zǐ   yuē   shè   bù   zhǔ  pí    wéi   lì  bù   tóng  kē    gǔ   zhī  dào  yě

子 曰:射 不 主 皮。为 力 不 同 科,古 之 道 也。

zǐ  gòng  yù   qù   gào shuò  zhī  xì  yáng  zǐ   yuē  cì   yě    ěr   ài   qí  yáng

子 贡 欲 去 告 朔 之 饩 羊,子 曰:赐 也,尔 爱 其 羊,

wǒ    ài   qí   lǐ

我 爱 其 礼。

zǐ  yuē    shì jūn  jìn   lǐ    rén   yǐ  wéi  chǎn  yě

子 曰:事 君 尽 礼,人 以 为 谄 也。

dìng gōng  wèn   jūn  shǐ  chén  chén shì  jūn    rú   zhī  hé    kǒng  zǐ  duì  yuē

定 公 问:君 使 臣,臣 事 君,如 之 何?孔 子 对 曰:

jūn   shǐ chén  yǐ  lǐ    chén  shì  jūn  yǐ  zhōng

君 使 臣 以 礼,臣事 君 以 忠。

zǐ   yuē   guān  jū   lè   ér   bù  yín     āi   ér  bù  shāng

子 曰:关 雎 乐 而 不 淫,哀 而 不 伤。

āi  gōng  wèn  shè  yú   zǎi  wǒ     zǎi  wǒ  duì  yuē    xià  hòu  shì  yǐ   sōng

哀 公 问 社 于 宰 我,宰 我 对 曰:夏 后 氏 以 松,

yīn  rén   yǐ  bǎi   zhōu  rén  yǐ   lì    yuē    shǐ  mín zhàn  lì    zǐ   wén  zhī   yuē

殷 人 以 柏,周人 以 栗。曰:使 民 战 栗。子 闻 之,曰:

chéng shì  bù  shuō   suì  shì  bú   jiàn   jì  wǎng  bú  jiù

成 事 不 说,遂事 不 谏,既 往 不 咎。

zǐ  yuē   guǎn zhòng zhī  qì  xiǎo  zāi  huò   yuē  guǎn zhòng jiǎn hū     yuē  guǎn

子 曰:管 仲 之 器 小 哉。或 曰:管 仲 俭 乎。曰:管

shì  yǒu  sān   guī guān  shì  bù  shè   yān  dé  jiǎn  rán  zé  guǎn zhòng zhī  lǐ   hū

氏 有 三 归,官事 不 摄,焉 得 俭。然 则 管 仲 知 礼 乎?

yuē   bāng  jūn  shù  sè   mén  guǎn  shì  yì   shù  sè   mén   bāng jūn  wéi liǎng jūn  zhī

曰:邦 君 树 塞门,管 氏 亦 树 塞 门;邦 君 为 两 君 之

hǎo   yǒu  fǎn  diàn  guǎn shì   yì  yǒu  fǎn  diàn  guǎn shì  ér   zhī  lǐ    shú   bù  zhī

好,有 反 坫,管氏 亦 有 反 坫。管 氏 而 知 礼,孰 不 知

礼。

zǐ   yù  lǔ   tài  shī  yuè  yuē  yuè  qí   kě   zhī  yě   shǐ  zuò   xī   rú   yě

子 语 鲁 大 师 乐 曰:乐 其 可 知 也。始 作,翕 如 也; 

zòng zhī   chún  rú   yě    jiǎo  rú   yě     yì   rú  yě     yǐ  chéng

纵 之,纯 如 也,皦如 也,绎 如 也,以 成。

yí fēng  rén qǐng  jiàn  yuē  jūn   zǐ  zhī  zhì   yú   sī   yě   wú   wèi cháng  bù

仪 封 人 请 见,曰:君 子 之 至 于 斯 也,吾 未 尝 不

dé  jiàn  yě   cóng  zhě  jiàn zhī   chū  yuē    èr  sān    zǐ    hé  huàn  yú  sàng  hū

得 见 也。从 者见 之。出 曰:二 三 子,何 患 于 丧 乎。

tiān xià  zhī   wú  dào  yě   jiǔ   yǐ   tiān jiāng yǐ   fū   zǐ   wéi  mù   duó

天 下 之 无 道也 久 矣,天 将 以 夫 子 为 木 铎。

zǐ  wèi  sháo  jìn   měi  yǐ    yòu  jìn  shàn yě     wèi  wǔ    jìn  měi   yǐ

子 谓 韶,尽 美 矣,又 尽 善 也;谓 武,尽 美 矣,

wèi  jìn  shàn  yě

未 尽 善 也。

zǐ  yuē   jū  shàng  bù  kuān   wéi  lǐ   bú  jìng   lín  sāng  bù   āi    wú   hé

子 曰:居 上 不 宽,为 礼 不 敬,临 丧 不 哀,吾 何

yǐ  guān zhī  zāi

以 观 之 哉。

 

第四章  论语里仁篇

 

zǐ  yuē    lǐ   rén  wéi  měi    zé   bù  chǔ  rén    yān  dé   zhì

子 曰:里 仁 为 美;择 不 处 仁,焉 得 知。

zǐ  yuē   bù  rén  zhě   bù   kě   yǐ  jiǔ  chù  yuē   bù   kě   yǐ cháng chǔ   lè

子 曰:不 仁 者,不 可 以 久 处 约,不 可 以 长 处 乐。

rén  zhě   ān   rén   zhì  zhě   lì  rén

仁 者 安 仁,知者 利 仁。

zǐ  yuē    wéi  rén  zhě   néng hào  rén   néng  wù   rén

子 曰:唯 仁 者,能 好 人,能 恶 人。

zǐ  yuē   gǒu   zhì  yú   rén  yǐ     wú   wù   yě

子 曰:苟 志 于 仁 矣,无 恶 也。

zǐ  yuē   fù   yǔ  guì   shì rén  zhī  suǒ  yù   yě    bù   yǐ   qí   dào  dé   zhī

子 曰:富 与 贵,是 人 之 所 欲 也。不 以 其 道 得 之,

bù   chù   yě   pín   yǔ  jiàn  shì  rén  zhī  suǒ  wù   yě    bù   yǐ   qí   dào  dé   zhī

不 处 也。贫 与贱,是 人 之 所 恶 也。不 以 其 道 得 之,

bù    qù   yě   jūn   zǐ   qù   rén   wù   hū  chéng míng  jūn   zǐ   wú zhōng shí  zhī jiān

不 去 也。君 子去 仁,恶 乎 成 名。君 子 无 终 食 之 间

wéi  rén    zào   cì   bì   yú  shì   diān  pèi  bì   yú   shì

违 仁,造 次 必于 是,颠 沛 必 于 是。

zǐ  yuē   wǒ   wèi jiàn  hào  rén  zhě   wù   bù  rén   zhě  hào  rén  zhě   wú   yǐ

子 曰:我 未 见 好 仁 者,恶 不 仁 者。好 仁 者 无 以

shàng zhī   wù   bù   rén  zhě    qí  wéi  rén   yǐ    bù  shǐ   bù  rén  zhě  jiā   hū   qí

尚 之。恶 不 仁者,其 为 仁 矣,不 使 不 仁 者 加 乎 其

shēn   yǒu  néng  yí   rì  yòng  qí   lì  yú   rén  yǐ   hū     wǒ  wèi  jiàn  lì   bù   zú

身。有 能 一 日用 其 力 于 仁 矣 乎,我 未 见 力 不 足

zhě    gài  yǒu  zhī   yǐ    wǒ   wèi  zhī jiàn  yě

者。盖 有 之 矣,我未 之 见 也。

zǐ  yuē   rén   zhī  guò  yě    gè   yú   qí  dǎng   guān guò    sī   zhī  rén  yǐ

子 曰:人 之 过 也,各 于 其 党。观 过,斯 知 仁 矣。

zǐ   yuē   zhāo  wén  dào     xī  sǐ   kě   yǐ

子 曰:朝  闻 道,夕死 可 矣。

zǐ  yuē  shì  zhì yú  dào  ér  chǐ   è   yī  è   shí zhě  wèi  zú  yǔ   yì   yě

子 曰:士 志 于 道,而 耻 恶 衣 恶 食 者,未 足 与 议 也。

zǐ  yuē   jūn   zǐ   zhī  yú  tiān  xià  yě    wú   shì  yě     wú   mò   yě

子 曰:君 子 之 于 天 下 也,无 适 也,无 莫 也,

yì  zhī   yǔ   bǐ

义 之 与 比。

zǐ yuē  jūn  zǐ  huái dé  xiǎo rén huái tǔ  jūn   zǐ  huái xíng xiǎo rén  huái  huì

子 曰:君 子 怀 德,小 人 怀 土;君 子 怀 刑,小 人 怀 惠。

zǐ  yuē   fǎng  yú   lì   ér  xíng   duō  yuàn

子 曰:放 于 利 而 行,多 怨。

zǐ  yuē  néng  yǐ  lǐ   ràng wéi  guó  hū    hé   yǒu   bù  néng  yǐ   lǐ   ràng wéi

子 曰:能 以 礼 让 为 国 乎,何 有?不 能 以 礼 让 为

guó    rú   lǐ   hé

国,如 礼 何?

zǐ  yuē    bú  huàn  wú   wèi   huàn suǒ  yǐ   lì     bú  huàn  mò   jǐ   zhī

子 曰:不 患 无 位,患 所 以 立。不 患 莫 己 知,

qiú  wéi   kě  zhī  yě

求 为 可 知 也。

zǐ  yuē   shēn  hū    wú  dào  yī    yǐ  guàn zhī   zēng  zǐ  yuē   wéi    zǐ  chū

子 曰:参 乎,吾 道 一 以 贯 之。曾 子 曰:唯。子 出,

mén  rén  wèn  yuē   hé   wèi  yě   zēng  zǐ   yuē   fū   zǐ  zhī   dào  zhōng shù  ér   yǐ

门 人 问 曰:何谓 也?曾 子 曰:夫 子 之 道,忠 恕 而 已

yǐ    zǐ   yuē   jūn   zǐ   yù   yú   yì    xiǎo rén   yù   yú   lì

矣。子 曰:君 子喻 于 义,小 人 喻 于 利。

zǐ   yuē  jiàn xián  sī   qí   yān   jiàn  bù  xiàn  ér  nèi   zì  xǐng  yě

子 曰:见 贤 思 齐 焉,见 不 贤 而 内 自 省 也。

zǐ   yuē    shì  fù   mǔ   jǐ  jiàn   jiàn zhì   bú  cóng   yòu  jìng bù   wéi    láo

子 曰:事 父 母 几 谏。见 志 不 从,又 敬 不 违,劳

ér   bú  yuàn

而 不 怨。

zǐ  yuē    fù   mǔ   zài    bú  yuǎn yóu    yóu  bì   yǒu fāng

子 曰:父 母 在,不 远 游,游 必 有 方。

zǐ  yuē   sān  nián  wú  gǎi   yú   fù   zhī  dào   kě   wèi  xiào  yǐ

子 曰:三 年 无 改 于 父 之 道,可 谓 孝 矣。

zǐ  yuē   fù   mǔ   zhī nián  bù   kě   bù   zhī  yě    yī   zé   yǐ   xǐ    yī  zé

子 曰:父 母 之 年 不 可 不 知 也;一 则 以 喜,一 则

yǐ    jù

以 惧。

zǐ  yuē    gǔ  zhě  yán  zhī   bù  chū    chǐ  gōng zhī   bú  dǎi  yě

子 曰:古 者 言 之 不 出,耻 躬 之 不 逮 也。

zǐ  yuē    yǐ   yuē  shī  zhī  zhě   xiǎn  yǐ

子 曰:以 约 失 之 者,鲜 矣。

zǐ  yuē    jūn  zǐ   yù   nà   yú   yán    ér  mǐn   yú  xíng

子 曰:君 子 欲 讷 于 言,而 敏 于 行。

zǐ  yuē    dé   bù   gū     bì  yǒu  lín

子 曰:德 不 孤,必 有 邻。

zǐ  yóu  yuē    shì  jūn  shùo   sī   rǔ   yǐ   péng  yǒu  shùo   sī  shū   yǐ

子 游 曰:事 君 数,斯 辱 矣;朋 友 数,斯 疏 矣。

 

第五章  论语公冶长篇

 

zǐ  wèi  gōng yě  cháng kě   qì   yě    suī  zài  léi  xiè  zhī  zhōng fēi  qí   zuì

子 谓 公 冶 长 可 妻 也,虽 在 缧 绁 之 中,非 其 罪

yě     yǐ   qí   zǐ   qì   zhī

也。以 其 子 妻之。

zǐ   wèi  nán  róng  bāng yǒu   dào  bú   fèi   bāng  wú  dào  miǎn yú   xíng  lù

子 谓 南 容,邦 有 道 不 废,邦 无 道 免 于 刑 戮。

yǐ   qí  xiōng  zhī   zǐ   qì  zhī

以 其 兄  之 子 妻 之。

zǐ  wèi  zǐ   jiàn  jūn  zǐ   zāi  ruò  rén   lǔ   wú  jūn   zǐ  zhě    sī  yān  qǔ

子 谓 子 贱,君 子 哉 若 人。鲁 无 君 子 者,斯 焉 取

斯。

zǐ  gòng  wèn  yuē   cì   yě    hé   rú     zǐ  yuē   rǔ    qì  yě     yuē    hé   qì

子 贡 问 曰:赐 也 何 如?子 曰:汝 器 也。曰:何 器

yě      yuē    hú  liǎn  yě

也? 曰:瑚 琏 也。

huò  yuē   yōng  yě   rén  ér   bú   nìng   zǐ  yuē   yān  yòng nìng     yù  rén  yǐ

或 曰:雍 也,仁 而 不 佞。子 曰:焉 用 佞。 御 人 以

kǒu  gěi    lǚ   zēng yú   rén    bù   zhī  qí   rén   yān  yòng nìng

口 给,屡 憎 于人。不 知 其 仁。焉 用 佞。

zǐ  shǐ  qī  diāo  kāi  shì   duì  yuē    wú   sī   zhī  wèi  néng xìn    zǐ  yuè

子 使 漆 雕 开 仕,对 曰:吾 斯 之 未 能 信。子 悦。

zǐ  yuē   dào  bù  xíng chéng   fú   fú   yú   hǎi  cóng  wǒ   zhě  qí   yóu  yú

子 曰:道 不 行,乘  桴,浮 于 海,从 我 者 其 由 欤? 

zǐ  lù   wén  zhī    xǐ     zǐ  yuē    yóu  yě    hào  yǒng guò   wǒ    wú  suǒ   qǔ  cái

子 路 闻 之,喜。子曰:由 也,好 勇 过 我,无 所 取 材。

       mèng wǔ   bó   wèn    zǐ   lù   rén  hū     zǐ  yuē    bù   zhī  yě    yòu  wèn    zǐ

孟 武 伯 问: 子 路 仁 乎?子 曰:不 知 也。又 问。子  

yuē   yóu  yě   qiān shèng zhī  guó  kě   shǐ  zhì  qí   fù   yě    bù  zhī   qí  rén   yě

曰:由 也,千 乘之 国,可 使 治 其 赋 也;不 知 其 仁 也。

qiú   yě   hé   rú     zǐ  yuē     qiú  yě    qiān shì  zhī   yì    bǎi shèng zhī  jiā   kě

求 也 何 如?子曰: 求 也,千 室 之 邑,百 乘 之 家,可

shǐ  wéi  zhī  zǎi   yě   bù  zhī   qí  rén   yě  chì   yě   hé   rú     zǐ  yuē  chì   yě

使 为 之 宰 也;不知 其 仁 也。赤 也 何 如?子 曰:赤 也,

shù  dài   lì   yú  cháo   kě   shǐ  yǔ   bīn  kè   yán  yě     bù   zhī  qí  rén   yě

束 带 立 于 朝,可使 与 宾 客 言 也;不 知 其 仁 也。

zǐ  wèi  zǐ   gòng yuē    rǔ   yǔ   huí  yě  shú   yù    duì  yuē    cì   yě     hé

子 谓 子 贡 曰:汝 与 回 也 孰 愈?对 曰:赐 也,何

gǎn  wàng huí    huí  yě    wén   yī   yǐ   zhī  shí   cì   yě     wén  yī   yǐ   zhī  èr

敢 望 回。回 也,闻一 以 知 十;赐 也,闻 一 以 知 二。

zǐ  yuē    fú   rú   yě     wú   yǔ   rǔ   fú   rú   yě

子 曰:弗 如 也,吾与 汝 弗 如 也。

zǎi  yǔ   zhòu qǐn    zǐ  yuē    xiǔ  mù   bù   kě   diāo yě     fèn  tǔ   zhī qiáng

宰 予 昼 寝。子 曰:朽 木 不 可 雕 也;粪 土 之 墙,

bù    kě   wū   yě    yú   yǔ   yǔ   hé  zhū    zǐ  yuē   shǐ  wú   yú   rén  yě    tīng qí

不 可 杇 也,于予 与 何 诛。子 曰:始 吾 于 人 也,听 其

yán   ér   xìn  qí  xíng   jīn  wú   yú   rén  yě    tīng  qí  yán   ér  guān  qí  xíng  

言 而 信 其 行;今吾 于 人 也,听 其 言 而 观 其 行,

 yú   yǔ   yǔ  gǎi  shì

于 予 与 改 是。

zǐ  yuē    wú  wèi  jiàn gāng  zhě   huò  duì  yuē  shēn chéng   zǐ  yuē   chéng yě

子 曰:吾 未 见 刚 者,或 对 曰:申 枨。子 曰:枨 也

yù    yān   dé  gāng

欲,焉 得 刚。

zǐ  gòng yuē    wǒ  bú   yù   rén  zhī  jiā  zhū  wǒ   yě     wú   yì   yù   wú  jiā

子 贡 曰:我 不 欲 人 之 加 诸 我 也,吾 亦 欲 无 加

zhū  rén    zǐ   yuē    cì   yě    fēi   ěr  suǒ   jí   yě

诸 人。子 曰:赐也,非 尔 所 及 也。

zǐ  gòng yuē   fū   zǐ   zhī  wén zhāng  kě   dé   ér  wén   yě    fū   zǐ  zhī  yán

子 贡 曰:夫 子 之 文 章,可 得 而 闻 也;夫 子 之 言

xìng  yǔ  tiān  dào   bù   kě   dé   ér   wén  yě

性 与 天 道,不可 得 而 闻 也。

zǐ  lù   yǒu  wén   wèi  zhī  néng xíng   wéi  kǒng yòu  wén

子 路 有 闻,未 之 能 行,唯 恐 有 闻。

zǐ  gòng  wèn  yuē   kǒng  wén  zǐ     hé  yǐ   wèi  zhī  wén  yě     zǐ   yuē   mǐn

子 贡 问 曰:孔 文 子,何 以 谓 之 文 也?子 曰:敏

ér   hào  xué    bù  chǐ  xià  wèn    shì  yǐ   wèi  zhī  wén  yě

而 好 学,不 耻下 问,是 以 谓 之 文 也。

zǐ  wèi  zǐ   chǎn   yǒu jūn   zǐ  zhī   dào  sì  yān     qí  xíng  jǐ  yě   gōng

子 谓 子 产,有 君 子 之 道 四 焉:其 行 己 也 恭,

qí  shì shàng  yě  jìng   qí  yǎng  mín  yě   huì    qí  shǐ  mín   yě   yì

其 事 上 也 敬,其养 民 也 惠,其 使 民 也 义。

zǐ   yuē   yàn  píng zhòng  shàn  yǔ  rén  jiāo  jiǔ   ér  jìng  zhī

子 曰:晏 平 仲,善 与 人 交,久 而 敬 之。

zǐ  yuē   zāng wén  zhòng jū  cài   shān  jié  zǎo  zhuó   hé   rú   qí   zhì  yě  

子 曰:臧 文 仲 居 蔡,山 节 藻 梲,何 如 其 知 也。

zǐ zhāng wèn  yuē  lìng  yǐn   zǐ  wén   sān  shì  wéi  lìng yǐn    wú   xǐ  sè    sān  yǐ   

子 张 问 曰:令尹 子 文,三 仕 为 令 尹,无 喜 色,三 已

zhī    wú   yùn  sè    jiù  lìng yǐn  zhī zhèng   bì  yǐ   gào  xīn  lìng  yǐn   hé   rú  

之,无 愠 色;旧令 尹 之 政,必 以 告 新 令 尹,何 如?

zǐ  yuē   zhōng yǐ    yuē   rén  yǐ   hū    yuē    wèi  zhī   yān  dé   rén   cuī  zǐ   shì  

子 曰:忠 矣。曰:仁矣 乎?曰:未 知,焉 得 仁。崔 子 弒

qí  jūn   chén  wén  zǐ   yǒu  mǎ   shí shèng   qì   ér   wéi  zhī   zhì  yú   tā   bāng   

齐 君,陈 文 子有 马 十 乘,弃 而 违 之,至 于 他 邦,

zé  yuē    yóu  wú   dà   fu   cuī  zǐ   yě    wéi  zhī    zhī  yī   bāng   zé   yòu  yuē

则 曰:犹 吾 大夫 崔 子 也。违 之,之 一 邦,则 又 曰:

yóu  wú    dà   fu  cuī   zǐ   yě    wéi  zhī    hé   rú    zǐ  yuē    qīng yǐ    yuē    rén

犹 吾 大 夫 崔子 也。违 之,何 如?子 曰:清 矣。曰:仁

 yǐ   hū    yuē    wèi  zhī   yān  dé   rén

矣 乎?曰:未 知,焉得 仁。

        jì  wén  zǐ   sān   sī  ér   hòu  xíng   zǐ  wén   zhī   yuē    zài  sī   kě   yǐ

季 文 子 三 思 而 后 行,子 闻 之,曰:再,斯 可 矣。

zǐ  yuē  nìng  wǔ   zǐ   bāng yǒu  dào  zé   zhì  bāng  wú   dào  zé   yú   qí   zhì

子 曰:宁 武 子,邦 有 道 则 智,邦 无 道 则 愚;其 知

kě   jí   yě    qí   yú   bù   kě   jí   yě

可 及 也,其 愚不 可 及 也。

zǐ  zài chén    yuē   guī   yú  guī   yú    wú  dǎng zhī  xiǎo  zǐ  kuáng  jiǎn

子 在 陈,曰:归 欤 归 欤!吾 党 之 小 子 狂  简,

fěi  rán  chéng zhāng   bù   zhī  suǒ  yǐ   cái  zhī

斐 然 成  章,不 知 所 以 裁 之。

zǐ  yuē    bó   yí    shū   qí    bú  niàn  jiù   è    yuàn  shì yòng  xī

子 曰:伯 夷、叔 齐,不 念 旧 恶,怨 是 用 希。

zǐ  yuē   shú  wèi  wēi shēng gāo  zhí  huò   qǐ  xiān yān   qǐ   zhū  qí   lín  ér

子 曰:孰 谓 微 生 高 直,或 乞 酰 焉,乞 诸 其 邻 而

yǔ  zhī

与 之。

zǐ  yuē   qiǎo  yán   lìng sè     zú  gōng   zuǒ  qiū míng  chǐ zhī    qiū   yì  chǐ

子 曰:巧 言、令 色、足 恭,左 丘 明 耻 之,丘 亦 耻 

zhī    nì   yuàn ér   yǒu  qí   rén   zuǒ  qiū  míng chǐ  zhī    qiū  yì   chǐ  zhī

之;匿 怨 而 友其 人,左 丘 明 耻 之,丘 亦 耻 之。

yán  yuān   jì   lù   shì   zǐ   yuē    hé   gè  yán   ěr  zhì    zǐ   lù   yuē  yuàn

颜 渊、季 路 侍。子 曰:盍 各 言 尔 志。子 路 曰:愿

chē   mǎ   yì  qīng qiú   yǔ   péng yǒu  gòng  bì  zhī   ér   wú  hàn   yán yuān  yuē   yuàn

车 马 衣 轻 裘,与朋 友 共,敝 之 而 无 憾。颜 渊 曰: 愿

wú   fá  shàn   wú   shī  láo    zǐ   lù   yuē   yuàn wén   zǐ  zhī  zhì    zǐ   yuē    lǎo

无 伐 善,无 施劳。子 路 曰:愿 闻 子 之 志。子 曰:老

zhě  ān   zhī    péng yǒu  xìn  zhī   shào zhě  huái  zhī

者 安 之,朋 友信 之,少 者 怀 之。

zǐ  yuē  yǐ   yǐ   hū   wú   wèi jiàn  néng  jiàn  qí  guò   ér   nèi  zì  sòng  zhě

子 曰:已 矣 乎!吾 未 见 能  见 其 过,而 内 自 讼 者

也。

zǐ  yuē  shí  shì  zhī   yì   bì  yǒu zhōng   xìn  rú   qiū  zhě  yān   bù  rú   qiū

子 曰:十 室 之 邑,必 有 忠  信 如 丘 者 焉,不 如 丘

zhī  hào  xué   yě

之 好 学 也。

 

第六章  论语雍也篇

 

zǐ  yuē   yōng  yě   kě   shǐ  nán miàn

子 曰:雍 也 可 使 南 面。

zhòng gōng wèn  zǐ   sāng  bó  zǐ     zǐ  yuē    kě   yě   jiǎn  zhòng gōng  yuē   jū

仲 弓 问 子 桑 伯 子。子 曰:可 也,简。仲 弓 曰:居

jìng  ér  xíng jiǎn   yǐ   lín  qí   mín    bú   yì   kě   hū    jū  jiǎn   ér  xíng jiǎn

敬 而 行 简,以临 其 民,不 亦 可 乎。居 简 而 行 简,

wú  nǎi  tài  jiǎn  hū     zǐ  yuē   yōng zhī  yán  rán

无 乃 大 简 乎。子曰:雍 之 言 然。

āi  gōng wèn   dì   zǐ  shú  wéi  hào  xué   kǒng  zǐ   duì  yuē  yǒu  yán  huí  zhě

哀 公 问:弟 子 孰 为 好 学?孔 子 对 曰:有 颜 回 者

hào  xué   bù  qiān  nù   bú  èr   guò   bú  xìng duǎn mìng  sǐ  yǐ   jīn  yě   zé   wū

好 学,不 迁 怒,不贰 过,不 幸 短 命 死 矣:今 也 则 亡,

wèi  wén  hào  xué  zhě   yě

未 闻 好 学 者也。

zǐ  huá  shǐ  yú   qí   rǎn   zǐ  wéi  qí   mǔ   qǐng  sù   zǐ  yuē   yǔ  zhī  fǔ

子 华 使 于 齐,冉 子 为 其 母 请 粟。子 曰:与 之 釜。

qǐng  yì    yuē    yǔ   zhī  yǔ    rǎn   zǐ   yǔ  zhī   sù   wǔ  bǐng   zǐ   yuē   chì  zhī

请 益,曰:与 之庾。冉 子 与 之 粟 五 秉。子 曰:赤 之

shì   qí   yě  chéng féi   mǎ    yì  qīng qiú   wú   wén  zhī  yě    jūn   zǐ  zhōu jí   bú

适 齐 也,乘 肥马,衣 轻 裘;吾 闻 之 也,君 子 周 急 不

jì   fù

继 富。

yuán   sī  wéi  zhī  zǎi    yǔ  zhī   sù  jiǔ  bǎi    cí     zǐ  yuē    wú    yǐ    yǔ

原 思 为 之 宰,与 之 粟 九 百,辞。子 曰:毋,以 与

ěr  lín   lǐ  xiāng  dǎng   hū

尔 邻 里 乡  党  乎。

zǐ  wèi zhòng gōng yuē    lí  niú  zhī   zǐ    xīng qiě  jiǎo   suī  yù   wù   yòng

子 谓 仲 弓 曰:犁 牛 之 子,骍 且 角,虽 欲 勿 用,

shān chuān  qí   shě  zhū

山 川  其 舍 诸。

zǐ  yuē    huí  yě     qí  xīn  sān  yuè   bù  wéi  rén    qí   yú     zé   rì   yuè

子 曰:回 也,其 心 三 月 不 违 仁,其 余,则 日 月

zhì  yān  ér   yǐ   yǐ

至 焉 而 已 矣。

jì  kāng  zǐ  wèn   zhòng yóu  kě   shǐ cóng zhèng yě   yú     zǐ  yuē    yóu  yě

季 康 子 问:仲 由 可 使 从 政 也 欤?子 曰:由 也

guǒ    yú  cóng zhèng hū   hé   yǒu   yuē    cì   yě   kě   shǐ cóng zhèng yě   yú     yuē

果,于 从 政 乎何 有?曰:赐 也 可 使 从 政 也 欤?曰:

cì   yě   dá   yú  cóng zhèng hū   hé  yǒu  yuē  qiú  yě   kě   shǐ cóng zhèng yě   yú

赐 也 达,于 从 政 乎 何 有?曰:求 也 可 使从 政 也 欤?

yuē    qiú  yě   yì     yú  cóng  zhèng   hū   hé   yǒu

曰:求 也 艺,于 从  政  乎 何 有。

jì  shì  shǐ  mǐn  zǐ   qiān wéi  bì   zǎi   mǐn  zǐ   qiān yuē   shàn wèi  wǒ   cí

季 氏 使 闵 子 骞 为 费 宰。闵 子 骞 曰:善 为 我 辞

yān    rú   yǒu  fù   wǒ   zhě    zé   wú   bì  zài  wèn  shàng yǐ

焉。如 有 复 我者,则 吾 必 在 汶 上 矣。

        bó  niú  yǒu   jí   zǐ   wèn  zhī   zì  yǒu  zhí  qí  shǒu  yuē   wáng zhī  mìng  yǐ伯 牛 有 疾,子问 之,自 牖 执 其 手,曰:亡 之 命 矣

fú    sī   rén  yě   ér   yǒu  sī   jí   yě     sī  rén   yě   ér   yǒu  sī  jí   yě 

夫。斯 人 也 而有 斯 疾 也,斯 人 也 而 有 斯 疾 也。

        zǐ  yuē   xián  zāi   huí  yě     yì   dān  shí    yì  piáo yǐn    zài  lòu  xiàng                      

子 曰:贤 哉,回 也。一 箪 食,一 瓢 饮,在 陋 巷, 

rén  bù   kān  qí   yōu    huí  yě   bù   gǎi  qí   lè    xián zāi    huí   yě                          

人 不 堪 其 忧。回也 不 改 其 乐。贤 哉,回 也。

       rǎn  qiú  yuē   fēi   bù  yuè   zǐ   zhī  dào    lì  bù   zú   yě     zǐ   yuē    lì

冉 求 曰:非 不 悦 子 之 道,力 不 足 也。子 曰:力

bù  zú   zhě   zhōng dào  ér   fèi   jīn   rǔ   huà

不 足 者,中 道而 废,今 汝 画。

        zǐ  wèi  zǐ   xià  yuē    rǔ   wéi jūn   zǐ   rú    wú   wéi  xiǎo rén   rú

子 谓 子 夏 曰:汝 为 君 子 儒,无 为 小 人 儒。

     zǐ  yóu  wéi  wǔ  chéng zǎi    zǐ  yuē    rǔ   dé   rén  yān   ěr  hū     yuē   yǒu 

子 游 为 武 城 宰。子 曰:汝 得 人 焉 耳 乎?曰:有

tán  tái  miè  míng zhě    xíng bù   yóu  jìng  fēi  gōng shì  wèi  cháng zhì  yú  yǎn  zhī

澹 台 灭 明 者,行不 由 径,非 公 事 未 尝 至 于 偃 之 

shì  yě

室 也。

 zǐ  yuē   mèng  zhī  fǎn  bù   fá    bēn  ér   diàn  jiāng rù   mén    cè   qí   mǎ

子 曰:孟 之 反 不 伐,奔 而 殿,将 入 门,策 其 马

yuē    fēi  gǎn  hòu  yě     mǎ   bú  jìn  yě

曰,非 敢 后 也,马不 进 也。

        zǐ  yuē   bù   yǒu zhù  tuó  zhī  nìng   ér  yǒu  sòng zhāo zhī  měi   nán  hū  miǎn

子 曰:不 有 祝 鮀 之 佞,而 有 宋 朝 之 美,难 乎 免

yú  jīn  zhī  shì   yǐ   

于 今 之 世 矣。

        zǐ  yuē   shuí néng chū   bù  yóu   hù    hé   mò   yóu  sī   dào  yě 

子 曰:谁 能 出 不 由 户,何 莫 由 斯 道 也。

    zǐ   yuē    zhì shèng wén  zé   yě    wén  shèng zhì  zé   shǐ   wén  zhì  bīn  bīn

子 曰:质 胜 文 则 野,文 胜 质 则 史,文 质 彬 彬,

rán  hòu  jūn   zǐ  

然 后 君 子。

       zǐ   yuē   rén  zhī  shēng yě   zhí   wǎng zhī  shēng yě  xìng ér   miǎn 

子 曰:人 之 生 也 直,罔 之 生 也 幸 而 免。

    zǐ  yuē    zhī  zhī  zhě    bù   rú  hào  zhī  zhě    hào  zhī  zhě    bù   rú   lè

子 曰:知 之 者,不 如 好 之 者;好 之 者,不 如 乐

zhī  zhě

之 者。

       zǐ   yuē   zhōng rén  yǐ  shàng   kě   yǐ  yǔ   shàng yě   zhōng rén  yǐ   xià    bù

子 曰:中 人 以 上,可 以 语 上 也;中 人 以 下,不

 kě    yǐ  yǔ   shàng yě

 可 以 语 上 也。

    fán  chí  wèn   zhì   zǐ   yuē    wù  mín  zhī   yì    jìng guǐ  shén ér   yuǎn zhī

樊 迟 问 知。子 曰:务 民 之 义,敬 鬼 神 而 远 之, 

 kě   wèi  zhì  yǐ   wèn  rén  yuē   rén  zhě  xiān nán  ér   hòu  huò   kě   wèi  rén  yǐ

可 谓 知 矣。问仁,曰:仁 者 先 难 而 后 获,可 谓 仁 矣。

       zǐ   yuē    zhì  zhě  lè  shuǐ   rén  zhě  lè   shān  zhì  zhě  dòng   rén  zhě jìng

子 曰:智 者 乐 水,仁 者 乐 山;智 者 动,仁 者 静;

zhì  zhě   lè    rén  zhě  shòu

智 者 乐,仁 者 寿。

zǐ  yuē    qí   yí  biàn  zhì  yú   lǔ    lǔ   yí   biàn zhì   yú  dào

子 曰:齐 一 变 至 于 鲁,鲁 一 变 至 于道  。

zǐ  yuē    gū   bù   gū    gū   zāi    gū   zāi

子 曰:觚 不 觚,觚 哉,觚 哉。

       zǎi   wǒ  wèn  yuē   rén  zhě  suī  gào  zhī  yuē  jǐng yǒu  rén  yān   qí  cóng  zhī 

宰 我 问 曰:仁 者 虽 告 之 曰,井 有 人 焉,其 从之 

yě     zǐ  yuē    hé   wéi  qí   rán  yě    jūn   zǐ   kě  shì  yě     bù   kě  xiàn  yě 

也?子 曰:何 为 其然 也。君 子 可 逝 也,不 可 陷 也; 

kě   qī   yě    bù   kě   wǎng yě

可 欺 也,不 可 罔 也。

zǐ   yuē   jūn  zǐ   bó   xué  yú   wén  yuē  zhī   yǐ   lǐ   yì   kě   yǐ   fú   pàn 

子 曰:君 子 博 学 于 文,约 之 以 礼,亦 可 以 弗 畔

yǐ   fú

矣 夫。

        zǐ  jiàn nán  zǐ   zǐ   lù   bú   yuè   fū   zǐ  shǐ  zhī  yuē   yǔ   suǒ  fǒu  zhě

子 见 南 子,子 路 不 悦。夫 子 矢 之 曰:予 所 否 者,

tiān yàn  zhī    tiān yàn  zhī

天 厌 之、天 厌 之。

     zǐ  yuē   zhōng yōng zhī  wéi  dé   yě     qí  zhì   yǐ   hū    mín  xiǎn jiǔ  yǐ

子 曰:中 庸 之 为 德 也,其至 矣 乎。民 鲜 久 矣。

     zǐ  gòng yuē   rú  yǒu   bó  shī   yú   mín  ér  néng  jì  zhòng hé   rú     kě  wèi子 贡 曰:如 有 博 施 于 民,而 能 济 众,何 如?可 谓 

rén   hū     zǐ  yuē   hé  shì  yú   rén   bì   yě  shèng hū  yáo  shùn  qí  yóu  bìng zhū

仁 乎?子 曰:何事 于 仁,必 也 圣 乎,尧 舜 其 犹 病 诸。

fú  rén  zhě    jǐ   yù   lì   ér   lì   rén   jǐ   yù   dá   ér   dá   rén   néng jìn  qǔ

夫 仁 者,己 欲 立 而 立人,己 欲 达 而 达 人,能 近 取

pì    kě   wèi  rén  zhī  fāng yě   yǐ 

譬,可 谓 仁 之 方 也 已。

 

第七章  论语述而篇

 

zǐ  yuē   shù   ér   bú  zuò    xìn  ér   hào  gǔ    qiè   bǐ   yú   wǒ   lǎo  péng

子 曰:述 而 不 作,信 而 好 古,窃 比 于 我 老 彭。

        zǐ  yuē   mò   ér   zhì  zhī  xué  ér   bú   yàn   huì rén   bú  juàn  hé   yǒu  yú

子 曰:默 而 识 之,学 而 不 厌,诲 人 不 倦,何 有 于 

wǒ  zāi

我 哉。

  zǐ  yuē   dé   zhī  bù   xiū  xué  zhī  bù  jiǎng  wén  yì   bù  néng  xǐ   bú  shàn 

子 曰:德 之 不 修,学 之 不 讲,闻 义不 能 徙,不 善

bù  néng gǎi    shì  wú   yōu  yě 

不 能 改,是 吾忧 也。

        zǐ  zhī  yàn  jū    shēn  shēn rú   yě    yāo  yāo  rú   yě

子 之 燕 居,申 申 如 也,夭 夭 如 也。

zǐ  yuē    shèn yǐ   wú  shuāi yě    jiǔ   yǐ  wú    bú   fù  mèng jiàn zhōu gōng 

子 曰:甚 矣 吾 衰 也!久 矣 吾 不 复 梦见 周 公。

zǐ  yuē    zhì  yú   dào    jù   yú   dé    yī   yú   rén   yóu   yú   yì

子 曰:志 于 道,据 于 德,依 于 仁,游 于艺。

        zǐ  yuē    zì  xíng  shù  xiū  yǐ  shàng   wú  wèi  cháng wú  huì  yān 

子 曰:自 行 束 修 以 上,吾 未 尝无 诲 焉。

        zǐ  yuē   bú   fèn  bù   qǐ    bù  fěi   bù   fā   jǔ   yī   yú   bù   yǐ   sān  yú 

子 曰:不 愤 不 启,不 悱 不 发,举 一 隅 不 以 三 隅 

fǎn    zé   bú   fù   yě

反,则 不 复 也。

       zǐ  shí   yú  yǒu  sāng zhě  zhī   cè    wèi cháng bǎo  yě

子 食 于 有 丧 者 之 侧,未 尝 饱也。

        zǐ  yú   shì  rì   kū     zé   bù   gē

子 于 是 日 哭,则 不 歌。

 zǐ  wèi  yán  yuān yuē  yòng  zhī  zé  xíng  shě  zhī   zé  cáng  wéi  wǒ   yǔ   ěr

子 谓 颜 渊 曰:用 之 则 行,舍 之 则 藏,惟 我 与 尔

yǒu  shì   fú    zǐ  lù   yuē   zǐ  xíng  sān  jūn  zé   shuí yǔ     zǐ  yuē   bào  hǔ  píng

有 是 夫。子 路 曰:子 行 三 军 则 谁 与?子 曰:暴 虎 冯

hé    sǐ   ér   wú   huǐ  zhě   wú   bù   yǔ   yě    bì  yě   lín  shì   ér  jù    hào  móu

河,死 而 无 悔 者,吾不 与 也。必 也 临 事 而 惧,好 谋

ér  chéng  zhě  yě

而 成  者 也。

       zǐ   yuē    fù   ér   kě  qiú   yě    suī  zhí  biān zhī  shì    wú   yì   wéi  zhī

子 曰:富 而 可 求 也,虽 执 鞭 之 士,吾 亦 为之。

 rú   bù   kě  qiú    cóng wú   suǒ  hào

如 不 可 求,从 吾 所 好。

     zǐ  zhī  suǒ  shèn   zhāi  zhàn   jí 

子 之 所 慎:齐、战、疾。

        zǐ  zài  qí   wén  sháo sān  yuè   bù  zhī  ròu  wèi   yuē   bù   tú   wéi  yuè  zhī

子 在 齐 闻 韶,三 月 不 知 肉 味。曰:不图 为 乐 之

zhì  yú   sī   yě

至 于 斯 也。

      rǎn  yǒu  yuē    fū   zǐ   wèi  wèi  jūn  hū     zǐ  gòng yuē    nuò    wú jiāng wèn

冉 有 曰:夫 子 为 卫 君 乎?子 贡 曰:诺,吾将 问

zhī    rù     yuē    bó   yí    shū  qí   hé   rén  yě    yuē    gǔ   zhī  xián rén  yě

之。入,曰:伯 夷、叔 齐 何 人 也?曰:古 之 贤 人 也。

yuē   yuàn  hū    yuē   qiú  rén  ér   dé   rén    yòu  hé  yuàn   chū   yuē   fū   zǐ   bú 

曰:怨 乎?曰:求仁 而 得 仁,又 何 怨。出,曰:夫 子 不

wèi   yě

为 也。

       zǐ  yuē  fàn  shū  shí  yǐn  shuǐ  qǔ  gōng  ér  zhěn zhī  lè    yì  zài  qí  zhōng

子 曰:饭 疏 食 饮 水,曲 肱 而 枕 之,乐 亦 在其 中

yǐ     bù  yì   ér   fù   qiě  guì    yú   wǒ   rú   fú  yún

矣。不 义 而 富且 贵,于 我 如 浮 云。

       zǐ  yuē  jiā   wǒ  shù  nián  wǔ   shí  yǐ  xué   yì   kě   yǐ   wú   dà   guò  yǐ 

子 曰:加 我 数 年,五、十以 学 易,可 以 无 大 过 矣。

       zǐ  suǒ   yǎ  yán    shī  shū  zhí  lǐ    jiē   yǎ  yán   yě

子 所 雅 言,诗 书 执 礼,皆 雅 言 也。

     yè  gōng wèn  kǒng zǐ    yú   zǐ  lù    zǐ   lù   bú   duì   zǐ   yuē   rǔ   xī   bù

叶 公 问 孔 子 于 子 路。子 路 不 对。子 曰:汝 奚 不

yuē    qí   wéi  rén  yě   fā   fèn  wàng shí  lè   yǐ  wàng  yōu  bù   zhī  lǎo  zhī jiāng曰,其 为 人 也,发 愤 忘 食,乐 以 忘 忧,不 知 老 之 将

zhì  yún   ěr

至 云 尔。

 

        zǐ  yuē  wǒ   fēi shēng ér   zhī  zhī  zhě  hào  gǔ   mǐn   yǐ  qiú  zhī  zhě   yě 

子 曰:我 非 生 而 知 之 者,好 古,敏 以 求 之 者 也。

     zǐ  bù   yǔ    guài    lì   luàn   shén

子 不 语:怪、力、乱、神。

        zǐ  yuē  sān  rén  xíng  bì  yǒu   wǒ  shī  yān   zé   qí  shàn zhě   ér  cóng  zhī

子 曰:三 人 行,必 有 我 师 焉。择 其 善者 而 从 之,

qí   bú  shàn zhě   ér  gǎi  zhī 

其 不 善 者 而 改 之。

    zǐ    yuē  tiān  shēng  dé   yú   yǔ    huán tuí   qí   rú   yǔ   hé

子 曰:天 生  德 于 予,桓 魋 其 如 予 何。

     zǐ  yuē   èr   sān  zǐ   yǐ   wǒ   wéi  yǐn  hū    wú   wú  yǐn   hū   ěr    wú   wú

子 曰:二 三 子 以 我 为 隐 乎,吾 无 隐 乎 尔,吾 无

xíng  ér   bù   yǔ  èr   sān  zǐ   zhě    shì  qiū  yě 

行 而 不 与 二 三 子 者,是 丘 也。

        zǐ  yǐ   sì   jiào   wén   xíng  zhōng   xìn 

子 以 四 教:文、行、忠、信。

       zǐ  yuē   shèng rén  wú   bù   dé   ér   jiàn zhī  yǐ     dé  jiàn jūn   zǐ  zhě 

子 曰:圣 人 吾 不 得 而 见 之 矣,得 见 君 子 者,

sī   kě   yǐ    zǐ   yuē  shàn  rén  wú   bù   dé   ér  jiàn  zhī  yǐ    dé   jiàn yǒu héng

斯 可 矣。子 曰:善 人 吾不 得 而 见 之 矣,得 见 有 恒

zhě   sī   kě   yǐ    wū   ér  wéi  yǒu    xū   ér  wéi  yíng  yuē   ér  wéi  tài   nán   hū

者 斯 可 矣。亡 而 为 有,虚 而 为 盈,约而 为 泰,难 乎 

yǒu  héng  yǐ

有 恒 矣。

        zǐ  diào ér   bù   gāng   yì   bù  shè  xiǔ

子 钓 而 不 纲,弋 不 射 宿。

zǐ  yuē   gài  yǒu   bù   zhī  ér  zuò  zhī  zhě    wǒ   wú   shì  yě     duō  wén

子 曰:盖 有 不 知 而 作 之 者,我 无 是 也;多 闻,

zé   qí  shàn zhě  ér   cóng  zhī   duō  jiàn ér   zhì  zhī   zhī  zhī   cì   yě

择 其 善 者 而 从 之,多 见 而 识 之,知 之 次 也。

    hù  xiāng nán   yǔ  yán   tóng  zǐ  jiàn   mén  rén  huò     zǐ  yuē    yǔ   qí  jìn

互 乡 难 与 言,童 子 见,门 人 惑。子 曰:与 其 进

yě   bù   yǔ   qí   tuì  yě   wéi   hé  shèn  rén  jié  jǐ   yǐ   jìn   yǔ   qí  jié   yě

也,不 与 其 退 也。唯何 甚。人 洁 己 以 进,与 其 洁 也,

bù  bǎo  qí   wǎng  yě 

不 保 其 往 也。

     zǐ  yuē    rén  yuǎn hū   zāi    wǒ   yù   rén    sī  rén  zhì   yǐ

子 曰:仁 远 乎 哉?我 欲 仁,斯 仁 至 矣。

    chén  sī  bài  wèn    zhāo gōng zhī  lǐ   hū    kǒng  zǐ  yuē    zhī  lǐ    kǒng  zǐ

陈 司 败 问:昭 公 知 礼 乎?孔 子 曰:知 礼。孔 子

tuì    yī   wū   mǎ   qī   ér  jìn  zhī  yuē    wú   wén  jūn  zǐ   bù   dǎng  jūn   zǐ   yì

退。揖 巫 马 期 而 进 之 曰:吾 闻 君 子 不 党,君 子 亦

dǎng hū     jūn  qǔ   yú   wú   wéi  tóng xìng wèi  zhī  wú  mèng  zǐ   jūn  ér   zhī  lǐ

党 乎?君 取 于 吴,为 同姓,谓 之 吴 孟 子。君 而 知 礼,

shú  bù   zhī  lǐ     wū   mǎ   qī   yǐ   gào    zǐ  yuē    qiū  yě   xìng   gǒu  yǒu  guò

孰 不 知 礼!巫 马 期 以 告。子 曰:丘 也 幸,苟 有 过,

rén   bì  zhī  zhī

人 必 知 之。

       zǐ   yǔ  rén   gē   ér  shàn   bì   shǐ  fǎn  zhī    ér   hòu  hè  zhī

子 与 人 歌 而 善,必 使 反 之,而 后 和之。

     zǐ  yuē   wén     mò   wú   yóu  rén  yě    gōng xíng jūn  zǐ     zé   wú   wèi  zhī

子 曰:文,莫 吾 犹 人 也,躬 行 君 子,则 吾 未之

yǒu   dé

有 得。

        zǐ  yuē    ruò shèng yǔ   rén   zé   wú   qǐ   gǎn    yì   wéi  zhī  bú   yàn    huì

子 曰:若 圣 与 仁,则 吾 岂 敢,抑 为 之 不 厌,诲

rén   bú  juàn   zé   kě   wèi  yún  ěr   yǐ   yǐ    gōng xī   huá  yuē  zhèng wéi  dì   zǐ 

人 不 倦,则 可 谓 云 尔 已 矣。公 西 华 曰:正 唯弟 子

 bù  néng xué   yě

不 能 学 也。

        zǐ  jí   bìng   zǐ  lù   qǐng dǎo    zǐ   yuē   yǒu  zhū    zǐ   lù   duì  yuē   yǒu

子 疾 病,子 路 请 祷。子 曰:有 诸?子 路 对 曰:有      zhī    lěi  yuē    dǎo  ěr   yú  shàng xià shén  qí    zǐ   yuē    qiū  zhī  dǎo  jiǔ  yǐ 

之,诔 曰:祷 尔 于 上 下 神祇。子 曰:丘 之 祷 久 矣。

    zǐ   yuē    shē  zé   bú   xùn   jiǎn zé   gù     yǔ   qí   bú  xùn   yě    nìng gù 

子 曰:奢 则 不 逊,俭 则 固;与 其 不 逊 也,宁 固。

     zǐ  yuē    jūn   zǐ  tǎn  dàng dàng  xiǎo rén  cháng qī   qī 

子 曰:君 子 坦 荡 荡,小 人 长 戚 戚。

        zǐ  wēn  ér    lì    wēi  ér   bù  měng   gōng   ér   ān 

子 温 而 厉,威 而 不 猛,恭  而 安。

 

第八章  论语泰伯篇

 

        zǐ  yuē  tài   bó  qí   kě   wèi  zhì   dé  yě    yǐ  yǐ   sān  yǐ   tiān xià  ràng 

子 曰:泰 伯 其 可 谓 至 德 也 已 矣,三 以 天 下 让,

mín   wú   dé   ér  chēng  yān 

民 无 得 而 称  焉。

   zǐ   yuē   gōng ér   wú   lǐ   zé  láo   shèn  ér   wú  lǐ    zé   xǐ  yǒng  ér   wú

子 曰:恭 而 无 礼 则 劳,慎 而无 礼 则 葸,勇 而 无

 lǐ   zé  luàn   zhí  ér   wú   lǐ   zé  jiǎo   jūn  zǐ   dǔ   yú   qīn   zé   mín  xīng yú

礼 则 乱,直 而无 礼 则 绞。君 子 笃 于 亲,则 民兴 于

rén    gù   jiù  bù    yí    zé   mín  bù   tōu 

仁。故 旧 不 遗,则民 不 偷。

      zēng  zǐ  yǒu   jí    zhào mén  dì   zǐ   yuē    qǐ   yǔ   zú    qǐ   yǔ   shǒu   shī

曾 子 有 疾,召 门 弟 子 曰:启 予 足,启 予 手。诗

yún    zhàn zhàn jīng jīng   rú  lín  shēn yuān    rú  lǚ   bó   bīng   ér   jīn  ér   hòu 

云:战 战 兢 兢,如 临 深渊,如 履 薄 冰。而 今 而 后,

wú  zhī  miǎn fú     xiǎo zǐ 

吾 知 免 夫,小 子。

zēng  zǐ   yǒu  jí   mèng jìng  zǐ  wèn  zhī  zēng  zǐ  yán  yuē  niǎo zhī  jiāng sǐ

曾 子 有 疾,孟 敬 子 问 之。曾 子 言 曰:鸟 之 将 死,

qí  míng yě   āi     rén  zhī jiāng sǐ    qí   yán  yě  shàn   jūn   zǐ  suǒ  guì  hū   dào

其 鸣 也 哀。人之 将 死,其 言 也 善。君 子 所 贵 乎 道

zhě  sān    dòng róng mào    sī  yuǎn bào  màn   yǐ   zhèng yán  sè     sī  jìn   xìn  yǐ 

者 三:动 容 貌,斯远 暴 慢 矣;正 颜 色,斯 近 信 矣;

chū  cí   qì      sī  yuǎn bǐ   bèi  yǐ    biān dòu  zhī  shì    zé   yǒu  sī   cún 

出 辞 气,斯 远 鄙 倍 矣。笾 豆之 事,则 有 司 存。

       zēng zǐ   yuē  yǐ   néng wèn  yú   bù   néng  yǐ  duō  wèn  yú   guǎ   yǒu  ruò  wú 

曾 子 曰:以 能 问 于 不能;以 多 问 于 寡;有 若 无, 

shí  ruò   xū    fàn  ér   bù   jiào   xī   zhě  wú  yǒu cháng cóng  shì  yú   sī   yǐ 

实 若 虚,犯 而不 校;昔 者 吾 友 尝 从 事 于 斯 矣。

      zēng  zǐ  yuē   kě   yǐ  tuō  liù  chǐ  zhī   gū   kě   yǐ   jì   bǎi  lǐ  zhī  mìng

曾 子 曰:可 以 托 六 尺 之 孤,可 以 寄 百 里 之 命, 

lín  dà   jié    ér   bù   kě   duó  yě    jūn   zǐ  rén   yú    jūn  zǐ   rén   yě

临 大 节,而 不可 夺 也;君 子 人 欤?君 子 人 也。

       zēng zǐ   yuē   shì  bù   kě   yǐ   bù   hóng yì   rèn  zhòng ér  dào  yuǎn  rén  yǐ

曾 子 曰:士 不 可 以 不 弘 毅,任重 而 道 远,仁 以

wéi  jǐ   rèn    bù   yì  zhòng hū     sǐ   ér   hòu  yǐ    bù   yì  yuǎn  hū 

为 己 任,不 亦 重乎。死 而 后 已,不 亦 远 乎。

zǐ  yuē   xīng  yú   shī   lì   yú   lǐ    chéng yú   yuè

子 曰:兴 于 诗,立 于 礼,成 于 乐。

        zǐ  yuē    mín  kě   shǐ  yóu  zhī    bù  kě   shǐ  zhī  zhī

子 曰:民 可 使 由 之,不 可 使 知 之。

        zǐ  yuē   hào  yǒng  jí  pín   luàn  yě    rén  ér   bù    rén   jí  zhī   yǐ  shèn 

子 曰:好 勇 疾 贫,乱 也;人 而 不 仁,疾 之 已 甚,

luàn yě

乱 也。

        zǐ  yuē   rú  yǒu  zhōu gōng zhī  cái  zhī  měi    shǐ jiāo qiě  lìn   qí   yú   bù

子 曰:如 有 周 公 之 才 之 美,使 骄 且 吝,其 余 不

zú  guān  yě   yǐ

足 观 也 已。

     zǐ  yuē   sān  nián xué    bú   zhì  yú   gǔ     bú   yì   dé   yě

子 曰:三 年 学,不 至 于 谷,不 易 得 也。

  zǐ  yuē    dǔ   xìn  hào  xué   shǒu  sǐ  shàn dào    wēi  bāng bú   rù    luàn bāng

子 曰:笃 信 好 学,守 死 善 道。危 邦 不 入,乱 邦

bù   jū   tiān xià  yǒu  dào  zé   xiàn   wú  dào   zé  yǐn   bāng yǒu  dào   pín  qiě jiàn

不 居。天 下 有 道 则 现,无道 则 隐;邦 有 道,贫 且 贱

yān    chǐ  yě     bāng wú   dào   fù   qiě  guì  yān    chǐ  yě

焉,耻 也;邦 无 道,富 且 贵 焉,耻 也。

        zǐ  yuē    bú  zài   qí   wèi    bù  móu  qí  zhèng 

子 曰:不 在 其 位,不 谋 其 政。

        zǐ  yuē    shī  zhì  zhī  shǐ   guān jū   zhī  luàn  yáng yáng  hū  yíng  ěr   zāi 

子 曰:师 挚 之 始,关 雎 之 乱,洋 洋 乎 盈 耳 哉。

        zǐ  yuē  kuáng ér   bù   zhí  tóng ér   bú  yuàn  kōng kōng  ér   bú   xìn  wú   bù

子 曰:狂 而 不直,侗 而 不 愿,悾 悾 而 不 信,吾 不

zhī  zhī   yǐ

知 之 矣。

zǐ  yuē    xué   rú  bù   jí    yóu  kǒng shī  zhī 

子 曰:学 如 不 及,犹 恐 失 之。

  zǐ  yuē    wēi  wēi  hū    shùn  yǔ  zhī  yǒu  tiān xià  yě     ér   bú   yǔ   yān

子 曰:巍 巍 乎,舜 禹 之 有 天 下 也,而 不与 焉。

        zǐ  yuē    dà   zāi   yáo  zhī  wéi  jūn  yě    wēi  wēi  hū    wéi  tiān  wéi  dà 

子 曰:大 哉!尧 之 为 君 也。巍 巍 乎,唯 天 为 大,

wéi  yáo  zé   zhī   dàng dàng  hū   mín   wú  néng míng yān   wēi  wēi   hū   qí  yǒu chéng唯 尧 则 之;荡 荡 乎,民 无 能 名 焉;巍 巍 乎,其 有 成

gōng  yě    huàn hū   qí   yǒu  wén  zhāng

功 也,焕 乎 其 有 文 章。

shùn  yǒu chén  wǔ   rén   ér  tiān  xià  zhì   wǔ  wáng yuē    yǔ  yǒu  luàn chén shí

舜 有 臣 五 人,而 天 下治。武 王 曰:予 有 乱 臣 十

rén  kǒng  zǐ   yuē  cái  nán   bù   qí  rán   hū   táng yú   zhī  jì    yú   sī  wéi  shèng 

人。孔 子 曰:才 难,不其 然 乎。唐 虞 之 际,于 斯 为 盛,

yǒu  fù   rén  yān   jiǔ  rén   ér   yǐ    sān  fēn  tiān xià  yǒu  qí   èr     yǐ  fú   shì

有 妇 人 焉,九 人 而 已;三 分 天 下 有 其 二,以 服事

yīn    zhōu zhī  dé     qí   kě   wèi  zhì  dé   yě   yǐ   yǐ 

殷,周 之 德,其 可 谓 至 德 也 已 矣。

zǐ  yuē   yǔ   wú   wú  jiàn rán   yǐ  fěi  yǐn  shí  ér   zhì  xiào  hū  guǐ  shén

子 曰:禹,吾 无 间 然 矣。菲 饮 食 而 致 孝乎 鬼 神,

è    yī   fu   ér  zhì  měi  hū   fú   miǎn   bēi  gōng shì  ér   jìn  lì   hū   gōu  xù 

恶 衣 服 而 致 美 乎 黻 冕,卑 宫 室 而 尽 力乎 沟 洫;

yǔ    wú   wú  jiàn  rán  yǐ 

禹,吾 无 间 然矣。

 

第九章  论语子罕篇

 

     zǐ  hǎn  yán   lì   yǔ  mìng  yǔ  rén

子 罕 言 利 与 命 与 仁。

dá  xiàng dǎng rén  yuē    dà  zāi  kǒng  zǐ    bó   xué  ér   wú   suǒ chéng míng 

达 巷 党 人 曰:大 哉 孔 子。博 学 而 无 所 成 名。

zǐ  wén  zhī    wèi  mén   dì  zǐ   yuē    wú   hé  zhí    zhí  yù   hū     zhí  shè  hū

子 闻 之,谓 门弟 子 曰:吾 何 执?执 御 乎、执 射 乎,

wú  zhí   yù   yǐ

吾 执 御 矣。

zǐ  yuē   má   miǎn   lǐ  yě    jīn   yě  chún  jiǎn   wú  cóng zhòng  bài  xià  lǐ

子 曰:麻 冕,礼 也。今 也 纯,俭,吾 从众;拜 下 礼

yě    jīn  bài  hū  shàng  tài   yě    suī  wéi  zhòng  wú  cóng  xià

也。今 拜 乎 上,泰 也。虽 违 众,吾 从下。

        zǐ  jué  sì     wú   yì     wú   bì    wú   gù     wú   wǒ

子 绝 四:毋 意,毋 必,毋 固,毋 我。

zǐ  wèi  yú  kuāng   yuē   wén  wáng jì   mò     wén  bú   zài  zī   hū

子 畏 于 匡,曰:文 王 既 没,文 不 在 兹 乎。 

tiān  zhī jiāng sàng  sī  wén  yě    hòu  sǐ  zhě   bù   dé   yù   yú   sī  wén   yě

天 之 将 丧 斯 文 也,后 死 者 不 得 与 于斯 文 也; 

tiān zhī  wèi  sàng  sī  wén   yě   kuāng rén  qí   rú   yǔ   hé

天 之 未 丧 斯 文 也,匡 人 其 如 予 何。

tài  zǎi  wèn  yú   zǐ  gòng  yuē  fū   zǐ  shèng zhě  yú   hé   qí   duō  néng yě

太 宰 问 于 子 贡 曰:夫 子 圣 者 欤?何 其 多 能 也。 

zǐ  gòng yuē    gù   tiān zòng zhī jiāng shèng   yòu  duō  néng yě     zǐ   wén  zhī  yuē

子 贡 曰:固 天 纵 之 将 圣, 又 多 能 也。子 闻 之 曰:

tài  zǎi  zhī   wǒ   hū    wú  shào  yě  jiàn   gù   duō  néng bǐ   shì   jūn   zǐ  duō   hū

太 宰 知 我 乎。吾 少 也 贱,故 多 能 鄙 事。君 子 多 乎

zāi    bù   duō  yě

哉?不 多 也。

láo  yuē    zǐ  yún     wú   bú  shì    gù   yì

牢 曰:子 云,吾 不 试,故 艺。

zǐ  yuē    wú   yǒu  zhī  hū  zāi    wú   zhī  yě    yǒu   bǐ   fū   wèn  yú   wǒ

子 曰:吾 有 知 乎 哉?无 知 也。有 鄙 夫 问 于 我,

kōng kōng  rú  yě     wǒ   kòu  qí  liǎng duān ér  jié  yān

空 空 如 也。我叩 其 两 端 而 竭 焉。

zǐ  yuē   fèng niǎo  bú   zhì    hé   bù  chū   tú    wú   yǐ   yǐ   fú

子 曰:凤 鸟 不 至,河 不 出 图,吾 已 矣 夫。

zǐ  jiàn zī   cūi  zhě   miǎn  yī  shang zhě    yǔ  gǔ   zhě   jiàn zhī    suī shào

子 见 齐 衰 者,冕 衣 裳 者,与 瞽 者。见 之,虽 少

bì   zuò   guò  zhī   bì  qū

必 作,过 之 必趋。

yán  yuān  kuì  rán  tàn  yuē   yǎng zhī   mí  gāo    zuān zhī  mí  jiān   zhān  zhī

颜 渊 喟 然 叹 曰:仰 之 弥 高,钻 之 弥 坚,瞻 之

zài  qián  hū   yān  zài  hòu   fū   zǐ   xún  xún  rán shàn yòu  rén   bó   wǒ   yǐ   wén

在 前,忽 焉 在 后。夫 子 循 循 然 善诱 人。博 我 以 文,

yuē   wǒ   yǐ  lǐ    yù   bà   bù   néng  jì   jié  wú   cái   rú  yǒu  suǒ   lì  zhuó  ěr

约 我 以 礼。欲 罢 不能,既 竭 吾 才,如 有 所 立 卓 尔。

suī  yù   cóng zhī     mò  yóu  yě   yǐ

虽 欲 从 之,末由 也 已。

zǐ  jí   bìng   zǐ   lù  shǐ  mén  rén  wéi  chén  bìng jiān   yuē   jiǔ   yǐ   zāi

子 疾 病,子 路 使 门 人 为 臣。病间,曰:久 矣 哉,

yóu  zhī  xíng zhà   yě    wú  chén  ér   wéi  yǒu  chén   wú  shuí  qī    qī   tiān  hū

由 之 行 诈 也,无臣 而 为 有 臣。吾 谁 欺。欺 天 乎。

qiě   yǔ   yǔ   qí   sǐ   yú  chén zhī  shǒu yě     wú  nìng  sǐ   yú   èr  sān   zǐ   zhī

且 予 与 其 死 于 臣 之 手 也,无 宁 死 于 二 三 子 之

shǒu  hū    qiě  yǔ   zòng bù   dé   dà   zàng   yǔ   sǐ   yú   dào  lù   hū

手 乎?且 予 纵 不 得 大葬,予 死 于 道 路 乎?

zǐ  gòng yuē  yǒu   měi  yù   yú   sī   yùn   dú   ér  cáng zhū   qiú  shàn gǔ   ér

子 贡 曰:有 美 玉 于 斯,韫犊 而 藏 诸。求 善 贾 而

gū  zhū    zǐ   yuē    gū  zhī   zāi   gū   zhī  zāi    wǒ   dài  gǔ   zhě  yě

沽 诸。子 曰:沽 之 哉,沽 之 哉,我 待 贾 者 也。

zǐ  yù   jū   jiǔ  yí    huò  yuē    lòu    rú  zhī   hé    zǐ   yuē   jūn   zǐ  jū

子 欲 居 九 夷,或 曰:陋,如之 何?子 曰:君 子 居

zhī     hé  lòu  zhī  yǒu

之,何 陋 之 有!

     zǐ  yuē   wú   zì  wèi  fǎn   lǔ   rán  hòu  yuè zhèng yǎ  sòng  gè   dé   qí   suǒ

子 曰:吾 自 卫 反 鲁,然 后 乐 正,雅 颂 各 得 其所。

zǐ  yuē   chū  zé   shì gōng qīng   rù   zé  shì  fù   xiōng sāng shì  bù   gǎn  bù

子 曰:出 则 事 公 卿,入 则 事父 兄,丧 事 不 敢 不

miǎn   bú   wéi  jiǔ  kùn    hé   yǒu  yú   wǒ   zāi

勉,不 为 酒 困,何 有 于 我 哉。

zǐ  zài chuān shàng  yuē   shì  zhě   rú   sī   fú    bù   shě  zhòu yè

子 在 川 上,曰:逝 者 如 斯 夫!不 舍 昼 夜。

zǐ  yuē    wú   wèi jiàn  hào  dé   rú   hào  sè  zhě   yě

子 曰:吾 未 见 好 德 如 好 色 者 也。

zǐ  yuē    pì   rú  wéi  shān   wèi chéng yì   kuì   zhǐ    wú  zhǐ  yě     pì   rú

子 曰:譬 如 为 山,未 成 一 篑,止,吾 止 也;譬 如

píng  dì    suī  fù   yì   kuì    jìn   wú   wǎng yě

平 地,虽 覆 一 篑,进,吾往 也。

        zǐ  yuē    yù  zhī   ér   bù  duò   zhě    qí  huí  yě   yú

子 曰:语 之 而 不 惰 者,其 回 也 欤。

        zǐ  wèi  yán yuān  yuē  xī   hū    wú jiàn  qí   jìn  yě   wèi  jiàn  qí  zhǐ   yě

子 谓 颜 渊 曰:惜 乎。吾 见 其进 也,未 见 其 止 也。

       zǐ   yuē   miáo ér    bú  xiù  zhě  yǒu  yǐ   fú    xiù  ér   bù   shí  zhě  yǒu  yǐ

子 曰:苗 而 不 秀 者 有 矣 夫,秀 而 不实 者 有 矣

夫。

        zǐ  yuē   hòu shēng kě   wèi  yān  zhī  lái  zhě  zhī   bù   rú  jīn  yě    sì   shí

子 曰:后 生 可 畏,焉 知 来 者 之 不 如 今 也;四 十

wǔ  shí   ér   wú  wén  yān     sī  yì   bù   zú   wèi  yě   yǐ

五 十 而 无 闻焉,斯 亦 不 足 畏 也 已。

        zǐ  yuē   fǎ   yǔ  zhī  yán   néng wú  cóng  hū   gǎi  zhī  wéi  guì   xùn  yǔ   zhī

子 曰:法 语 之 言,能 无 从 乎,改 之 为 贵;巽 与 之

yán    néng wú   yuè  hū     yì   zhī  wéi  guì   yuè   ér   bù   yì    cóng ér   bù   gǎi

言,能 无 悦 乎,绎之 为 贵;悦 而 不 绎,从 而 不 改,

wú   mò   rú  zhī   hé   yě  yǐ    yǐ

吾 末 如 之 何 也 已 矣。

zǐ  yuē   zhǔ  zhōng xìn    wú  yǒu   bù   rú  jǐ   zhě    guò  zé   wù   dàn  gǎi

子 曰:主 忠 信,毋 友 不 如 己 者,过 则 勿惮 改。

zǐ  yuē   sān  jūn   kě  duó  shuài yě     pǐ  fū    bù  kě   duó  zhì  yě

子 曰:三 军 可 夺 帅 也,匹 夫 不 可 夺 志 也。

zǐ  yuē    yì   bì  yùn   páo    yǔ   yì   hú   hé  zhě   lì    ér   bù   chǐ  zhě

子 曰:衣 敝 缊 袍,与 衣 狐 貉 者 立,而 不 耻 者,

qí   yóu  yě   yǔ    bú  zhì  bù   qiú   hé  yòng  bù  zāng   zǐ  lù  zhōng shēn sòng  zhī

其 由 也 与。不 忮 不求,何 用 不 臧。子 路 终 身 诵 之。

zǐ  yuē    shì  dào  yě     hé   zú   yǐ  zāng

子 曰:是 道 也,何足 以 臧。

zǐ  yuē    suì  hán   rán  hòu  zhī  sōng bǎi  zhī  hòu  diāo  yě

子 曰:岁 寒,然 后 知 松 柏 之 后 凋 也。

zǐ   yuē    zhì  zhě  bú   huò   rén  zhě  bù   yōu   yǒng zhě   bú   jù

子 曰:智 者 不 惑,仁 者 不 忧,勇 者 不 惧。

zǐ  yuē   kě   yǔ  gòng xué   wèi  kě   yǔ   shì  dào   kě   yǔ   shì  dào  wèi  kě

子 曰:可 与 共 学,未 可 与 适 道;可 与 适 道,未 可

yǔ   lì    kě   yǔ   lì     wèi  kě   yǔ  quán

与 立;可 与 立,未 可 与 权。

táng dì   zhī  huā   piān  qí  fǎn   ér    qǐ   bù    ěr  sī     shì  shì  yuǎn ér

唐 棣 之 花,偏 其 反 而。岂 不 尔 思,室 是 远 而。

 zǐ   yuē   wèi  zhī  sī   yě     fú   hé  yuǎn zhī  yǒu

子 曰:未 之 思 也,夫 何 远 之 有。

 

第十章  论语乡党篇

 

kǒng  zǐ  yú  xiāng dǎng  xún  xún   rú   yě   sì   bù  néng yán  zhě   qí   zài zōng

孔 子 于 乡 党,恂 恂 如 也,似 不 能 言 者。其 在 宗

miào cháo tíng   biàn biàn yán   wéi  jǐn   ěr

庙 朝 廷,便 便言,唯 谨 尔。

cháo  yǔ   xià  dà   fū   yán  kǎn  kǎn  rú   yě    yǔ  shàng dà   fū  yán   yín  yín

朝,与 下 大 夫 言,侃 侃 如 也;与 上 大 夫 言,誾 誾

rú   yě    jūn  zài    cù   jí   rú   yě     yǔ   yǔ   rú   yě

如 也。君 在,踧 踖 如也,与 与 如也。

jūn  zhào shǐ  bìn    sè   bó   rú   yě    zú   jué   rú  yě     yī   suǒ  yǔ   lì

君 召 使 摈,色 勃 如 也,足 躩 如 也;揖 所 与 立,

zuǒ  yòu  shǒu   yī  qián  hòu   chān  rú  yě     qū  jìn     yì   rú   yě    bīn  tuì   bì

左 右 手,衣 前 后,襜 如 也;趋 进,翼 如 也;宾 退,必

fù  mìng   yuē    bīn  bú   gù   yǐ

复 命,曰:宾 不 顾 矣。

rù  gōng  mén    jū  gōng  rú   yě    rú   bù   róng   lì   bù  zhōng mén   háng bù   

入 公 门,鞠 躬 如 也,如 不 容。立 不 中 门,行 不 

lǚ  yù    guò  wèi  sè   bó   rú   yě   zú   jué   rú   yě   qí  yán   sì   bù   zú   zhě

履 阈。过 位,色 也,足 也,其 者。

shè qí shēng táng   jū  gōng rú  yě   bǐng qì  sì  bù   xī  zhě  chū  jiàng yī

摄 齐 升 堂, 鞠 躬 如 也,屏 气 似 不 息 者。出,降 一

děng chěng yán  sè     yí   yí   rú  yě     mò  jiē    qū  jìn    yì   rú   yě     fù  qí   

等,逞 颜 色,怡 怡 如 也。没 阶,趋 进,翼 如 也。复 其

wèi    cù   jí   rú   yě

位,踧 踖 如 也。

zhí  guī    jū  gōng  rú   yě     rú  bù  shèng  shàng rú   yī    xià   rú  shòu 

执 圭,鞠 躬 如 也,如 不胜。上 如 揖,下 如 授,

bó   rú  zhàn sè     zú   sù   sù   rú   yǒu  xún  xiǎng lǐ   yǒu  róng  sè     sī   dí    

勃 如 战 色,足 蹜蹜 如 胡 循。享 礼,有 容 色。私 覿,

yú   yú   rú   yě

愉 愉 如 也。

       jūn   zǐ  bù   yǐ   gàn  zōu  shì   hóng  zǐ   bù   yǐ   wéi  xiè  fú    dāng shǔ

君 子 不 以 绀 緅 饰,红 紫 不 以 为 亵 服。当 暑,  zhěn zhǐ   xì   bì   biǎo ér   chū  zhī   zī   yī   gāo  qiú   sù   yī   ní  qiú   huáng yī

袗 絺 绤,必 表 而 出 之。缁 衣 羔 裘,素 衣 麑 裘,黄 衣

hú  qiú    xiè  qiú cháng  duǎn yòu   mèi   bì   yǒu  qǐn   yī   cháng yì  shēn yòu  bàn

狐 裘。亵 裘 长,短 右 袂。必 有 寝 衣,长 一 身有 半。hú  hé   zhī  hòu  yǐ   jū   qù   sāng wú   suǒ  bù   pèi  fēi  wéi  shang bì  shāi zhī

狐 貉 之 厚 以 居。去 丧,无所 不 佩。非 帷 裳,必 杀 之。

gāo  qiú  xuán guàn   bù   yǐ  diào    jí  yuè     bì  cháo fú   ér   cháo

羔 裘 玄 冠,不以 吊。吉 月,必 朝 服 而 朝。

zhāi    bì  yǒu  míng  yī     bù   zhāi  bì  biàn  shí    jū   bì  qiān  zuò

齐,必 有 明 衣,布。齐 必 变 食,居 必 迁 坐。

shí  bú   yàn  jīng kuài  bú  yàn   xì  shí   yì   ér   hé   yú   něi  ér   ròu  bài

食 不 厌 精,脍 不 厌 细。食 饐 而 餲,鱼 馁 而 肉 败

bù  shí   sè   è    bù   shí  xiù  è    bù  shí   shī  rèn  bù  shí   bù   shí  bù   shí

不 食,色 恶 不 食,嗅 恶 不 食,失 饪 不 食,不时 不 食。

gē   bú  zhèng bù  shí   bù   dé   qí  jiàng bù   shí  ròu  suī  duō    bú   shǐ shèng shí

割 不 正 不 食,不得 其 酱 不 食。肉 虽 多,不 使 胜 食

qì  wéi  jiǔ   wú  liàng bù   jí  luàn  gū   jiǔ  shì  pú   bù   shí  bú   chè jiāng shí

气。惟 酒 无 量,不 及乱。沽 酒 市 脯 不 食。不 撤 姜 食,

bù  duō   shí

不 多 食。

jì  yú  gōng    bú   sù  ròu    jì   ròu  bù   chū  sān   rì   chū  sān   rì    bù   

祭 于 公,不 宿 肉,祭 肉 不 出 三 日,出 三 日,不

shí  zhī   yǐ

食 之 矣。

    shí   bù   yǔ    qǐn  bù   yán

食 不 语,寝 不 言。

    suī  shū  shí  cài  gēng guā    jì     bì  zhāi  rú   yě

虽 蔬 食 菜 羹 瓜,祭,必 齐 如 也。

     xí   bú  zhèng  bù   zuò

席 不 正,不 坐。

      xiāng rén  yǐn  jiǔ   zhàng zhě  chū    sī  chū   yǐ

乡 人 饮 酒,杖 者 出,斯 出 矣。

      xiāng rén  nuó   cháo  fú   ér   lì   yú  zuò  jiē

乡 人 傩,朝 服 而 立 于 阼 阶。

wèn  rén  yú   tā  bāng   zài  bài   ér  sòng zhī

问 人 于 他 邦,再 拜 而 送 之。

       kāng zǐ   kuì  yào   bài   ér  shòu zhī    yuē    qiū  wèi  dá     bù  gǎn  cháng

康 子 馈 药,拜 而 受 之,曰:丘 未 达,不 敢 尝。

jiù  fén    zǐ   tuì cháo   yuē   shāng rén  hū     bú  wèn   mǎ

厩 焚。子 退 朝,曰:伤 人 乎?不 问马。

jūn  cì   shí    bì  zhèng xí  xiān cháng zhī   jūn  cì   xīng   bì   shú  ér  jiàn  

君 赐 食,必 正 席 先 尝 之。君 赐 腥,必 熟而 荐

zhī    jūn  cì  shēng   bì   xù   zhī   shì  shí   yú  jūn    jūn  jì    xiān fàn

之。君 赐 生,必 畜之。侍 食 于 君,君 祭,先 饭。

jí   jūn   shì  zhī   dōng shǒu   jiā cháo  fú    tuō  shēn

疾,君 视 之,东 首,加 朝 服,拖 绅。

jūn  mìng zhào   bú   sì  jià  xíng  yǐ

君 命 召,不 俟 驾 行 矣。

       rù   tài  miào   měi  shì  wèn

入 太 庙,每 事 问。

 péng yǒu   sǐ    wú   suǒ  guī   yuē    yú   wǒ   bìn

朋 友 死,无 所 归,曰:于 我 殡。

  péng yǒu  zhī  kuì   suī  chē   mǎ    fēi  jì   ròu    bú   bài

朋 友 之 馈,虽 车 马,非 祭 肉,不 拜。

    qǐn   bù   shī   jū   bú   kè

寝 不 尸,居 不 客。

      jiàn  zī   cūi  zhě  suī  xiá   bì  biàn  jiàn miǎn zhě  yǔ   gǔ  zhě   suī  xiè   bì

见 齐 缞 者,虽 狎 必 变。见冕 者 与 瞽 者,虽 亵 必

yǐ   mào  xiōng fú  zhě  shì  zhī   shì  fù   bǎn  zhě  yǒu shèng zhuàn  bì  biàn sè   ér

以 貌。凶 服 者 式 之。式 负版 者。有 盛 馔,必 变 色 而

zuò    xùn  léi  fēng liè    bì  biàn

作。迅 雷 风 烈,必 变。

      shēng chē    bì  zhèng lì    zhí  suí   chē  zhōng bú   nèi  gù     bú   jí  yán    

升 车,必 正 立,执 绥。车 中 不 内 顾,不 疾 言,

bú  qīn   zhǐ

不 亲 指。

        sè   sī  jǔ   yǐ    xiáng ér   hòu  jí    yuē   shān liáng cí   zhì   shí  zāi  shí

色 斯 举 矣,翔 而 后 集。曰:山 梁 雌 雉,时哉 时

zāi     zǐ  lù  gǒng  zhī   sān   jú   ér  zuò

哉。子 路 拱 之,三 狊 而 作。